21. Crediteuren en overige schulden

(in miljoenen euro's)

31 december 2023

31 december 2022

Handelscrediteuren

182

219

Kortlopend deel van aan komende jaren toe te rekenen baten

36

35

Overige belastingen en sociale lasten

99

103

Overige schulden

671

839

Overlopende passiva

16

110

Totaal

1.004

1.306

Onder de crediteuren en overige schulden is een bedrag van € 29 miljoen (2022: € 24 miljoen) opgenomen met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid. Ultimo 2023 heeft NS geen zekerheden ontvangen in de vorm van margin gelden van Eneco (ultimo 2022: € 360 miljoen, verantwoord onder overige schulden).

De afname in overlopende passiva is het gevolg van de afwikkeling van posities in de Duitse entiteiten als onderdeel van de vaststelling van de overnamebalans.

Het liquiditeitsrisico van de Groep uit hoofde van handelscrediteuren en overige te betalen posten staat vermeld in noot 26 en de continuïteitsparagraaf.

Print pagina