Geconsolideerde balans per 31 december 2023

vóór resultaatbestemming

(in miljoenen euro's)

31 december 2023

31 december 2022*

Activa

12

Materiële vaste activa

3.317

3.442

13

Vastgoedobjecten

122

119

14

Immateriële vaste activa

203

319

31

Gebruiksrechten vaste activa

268

446

16

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

12

12

23

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

157

197

11

Latente belastingvorderingen

428

316

Totaal vaste activa

4.507

4.851

17

Voorraden

177

220

18

Debiteuren en overige vorderingen

516

676

Te vorderen winstbelasting

-

-

23

Overige financiële vlottende activa, inclusief beleggingen

715

745

19

Geldmiddelen en kasequivalenten

460

396

Totaal vlottende activa

1.868

2.037

1

Activa aangehouden voor verkoop

-

1.476

Totaal activa

6.375

8.364

Eigen vermogen en verplichtingen

24

Eigen vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

Overige reserves

44

70

Ingehouden winsten

1.238

647

Onverdeeld resultaat

-380

574

Kapitaal en reserves toekomend aan aandeelhouder

1.914

2.303

Minderheidsbelang derden

-

1

Eigen vermogen

1.914

2.304

28

Aan komende jaren toe te rekenen baten

123

128

25

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

1.672

1.505

31

Leaseverplichtingen

315

377

29

Personeelsbeloningen

58

55

30

Voorzieningen

87

310

20

Overlopende posten

8

9

11

Latente belastingverplichtingen

-

-

Totaal langlopende verplichtingen

2.263

2.384

25

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

387

296

31

Leaseverplichtingen

89

87

Verschuldigde winstbelasting

13

11

21

Crediteuren en overige schulden

1.004

1.306

22

Vooruitontvangen baten

590

565

30

Voorzieningen

115

64

Totaal kortlopende verplichtingen

2.198

2.329

1

Passiva aangehouden voor verkoop

-

1.347

Totaal verplichtingen

4.461

6.060

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

6.375

8.364

  • *Als gevolg van aanpassing van de waarde van de negatieve goodwill binnen 1 jaar na acquisitie zijn de financiële baten retrospectief aangepast met € 5 miljoen negatief. De vergelijkende cijfers 2022 zijn hiervoor aangepast. Zie noot 32.
Print pagina