Tien jaren NS

Balans*

in miljoenen euro's

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Activa

Materiële vaste activa

3.317

3.442

2.973

2.919

4.260

3.979

3.845

3.654

3.296

3.157

Vastgoedobjecten

122

119

124

129

135

151

170

197

194

196

Immateriële vaste activa

203

319

345

376

484

416

357

257

225

174

Gebruiksrechten vaste activa

268

461

827

1.865

2.022

-

-

-

-

-

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

12

12

26

19

19

17

26

39

183

185

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

157

197

131

160

159

159

158

267

340

226

Uitgestelde belastingvorderingen

428

316

367

133

202

196

260

229

278

295

Totaal vaste activa

4.506

4.866

4.793

5.601

7.281

4.918

4.816

4.643

4.516

4.233

Voorraden

177

220

176

194

184

169

161

139

138

119

Overige beleggingen

-

-

-

-

-

-

-

-

270

223

Debiteuren en overige vorderingen

516

676

1.219

1.175

1.144

830

648

724

659

499

Te vorderen winstbelasting

-

-

22

13

13

16

24

4

32

32

Overige financiële vlottende activa, inclusief beleggingen

715

745

478

35

8

-

-

-

-

-

Geldmiddelen en kasequivalenten

460

396

680

1.137

818

906

565

709

671

775

Activa aangehouden voor verkoop

-

1.476

-

-

-

191

-

140

-

-

Totaal vlottende activa

1.868

3.513

2.575

2.554

2.167

2.112

1.398

1.716

1.770

1.648

Totaal activa

6.375

8.379

7.368

8.155

9.448

7.030

6.214

6.359

6.286

5.881

Eigen vermogen en verplichtingen

Eigen vermogen

1.914

2.309

1.856

976

3.781

3.627

3.477

3.511

3.309

3.216

Aan komende jaren toe te rekenen baten

123

128

161

197

240

275

314

328

263

112

Leningen en overige financiële verplichtingen, inclusief derivaten

1.672

1.505

1.598

1.130

656

740

551

293

440

867

Leaseverplichtingen

315

377

634

1.601

1.676

-

-

-

-

-

Personeelsbeloningen

58

55

54

37

35

30

30

31

30

33

Voorzieningen

87

310

216

179

126

119

114

100

155

140

Overlopende posten

8

9

10

14

32

42

42

36

55

1

Uitgestelde belastingverplichtingen

-

-

2

93

54

48

59

160

168

169

Totaal langlopende verplichtingen

2.263

2.384

2.675

3.251

2.819

1.254

1.110

948

1.111

1.322

Leningen en overige financiële verplichtingen

387

296

196

81

99

98

201

77

488

60

Leaseverplichtingen

89

87

296

465

433

-

-

-

-

-

Verschuldigde winstbelasting

13

11

12

14

10

12

26

7

22

8

Crediteuren en overige schulden

1.004

1.306

1.647

2.022

1.497

1.315

1.105

1.023

1.060

868

Vooruitontvangen baten

590

565

645

562

738

694

246

641

260

372

Voorzieningen

115

74

208

581

71

24

49

37

36

35

Passiva aangehouden voor verkoop

-

1.347

-

-

-

6

-

115

-

-

Totaal kortlopende verplichtingen

2.198

3.686

3.004

3.725

2.848

2.149

1.627

1.900

1.866

1.343

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

6.374

8.379

7.535

8.155

9.448

7.030

6.214

6.359

6.286

5.881

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening*

in miljoenen euro's

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Opbrengsten

3.823

3.341

6.486

6.601

6.661

5.926

5.121

5.093

4.973

4.144

Bedrijfslasten

4.362

2.950

6.009

9.046

6.382

5.745

5.084

4.965

4.876

3.863

Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-1

-

5

2

8

14

20

142

70

40

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

-541

391

482

-2.443

287

195

57

270

167

321

Nettofinancieringsresultaat

43

178

-349

-21

-51

-14

-5

-9

-23

-35

Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultaat voor winstbelastingen

-498

569

133

-2.464

236

181

52

261

144

286

Winstbelasting

107

-37

367

-117

-21

-65

-5

-49

-26

-106

Resultaat over de verslagperiode

-390

532

500

-2.581

215

116

47

212

118

180

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belastingen

10

54

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultaat over de verslagperiode

-380

586

500

-2.581

215

116

47

212

118

180

  • *Vergelijkende cijfers worden in dit overzicht niet aangepast en sluiten aan op de gepubliceerde jaarrekening van het betreffende jaar.
Print pagina