Kasstromen en financiële positie

Lenen om te investeren

Hieronder is een aangepast en verkort kasstroomoverzicht weergegeven.

Inkomsten- en uitgaven

(in miljoenen euro's)

2023

2022

Operationele kasstroom uit bedrijfsactiviteiten5

229

366

Investeringsuitgaven3,4

-548

-431

Tussen saldo

-319

-65

Werkkapitaalmutaties

-75

461

Saldo financieringslasten en financieringsbaten

-20

-3

Saldo verwerving en vervreemding financiële vaste activa

163

-307

Saldo aflossing en opname leningen

256

78

Overig

-242

-122

Tussen saldo

82

107

Totale kasstroom

-237

42

NS heeft in 2023 € 548 miljoen (2022: € 431 miljoen) geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe treinen en het moderniseren van bestaande treinen, onderhoud en verduurzaming van werkplaatsen, kantoren en vastgoed op de stations, verbeteringen in de retailformules op de stations en in IT ter ondersteuning en uitvoering van de treindienst, de operatie en van klantcontacten.

Het saldo verwerving en vervreemding financiële vaste activa betreft met name de verkoop van beleggingen van tijdelijk overtollige geldmiddelen in geldmarktfondsen. Het negatieve saldo ‘overig’ houdt met name verband met de verkoop van Abellio UK.

De operationele kasstroom uit bedrijfsactiviteiten is € 229 miljoen (2022: € 366 miljoen) en, net als afgelopen jaren, onvoldoende om de investeringsuitgaven te dekken. Hieronder zijn de operationele kasstromen uit bedrijfsactiviteiten, de investeringsuitgaven en de ontwikkeling van de schuldpositie in de periode 2019-2023 weergegeven, in miljoenen euro’s. Evenals daaronder de opbouw van de netto schuld.

Netto schuld

(in miljoenen euro's)

2023

2022

Onderhandse leningen6 (brutoschuld)

2.054

1.840

(-/-) Geldmiddelen6

1.081

1.085

Netto schuld

973

755

NS is de afgelopen jaren blijven investeren, ondanks een terugval in inkomsten. In de periode 2019-2023 waren de investeringsuitgaven cumulatief ruim € 1 miljard hoger dan de operationele kasstroom uit bedrijfsactiviteiten. Met name dat heeft geleid tot een forse toename van de netto schuld met ruim € 1,1 miljard tot € 973 miljoen (2022: € 755 miljoen) alsmede een forse toename van de bruto schuld met € 1,4 miljard tot ruim € 2 miljard (2022: ruim € 1,8 miljard). Om te kunnen blijven investeren is het van belang dat de operationele resultaten en de daaruit voortkomende operationele kasstromen uit bedrijfsactiviteiten stijgen.

Stabiele kredietwaardigheid

Standard & Poor’s (S&P) is een onafhankelijk kredietbeoordelingsbureau en beoordeelt al langere tijd de kredietwaardigheid van NS. Een belangrijke indicator is de verhouding tussen de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten en de schuldpositie. Het aandeelhouderschap van de Nederlandse Staat bevordert de beoordeling van de kredietwaardigheid door S&P. In de meest recente beoordeling van juli 2023 staat de rating op A met een stabiel vooruitzicht, onveranderd ten opzichte van de beoordeling per juni 2022.

Verkoop Abellio UK leidt tot balansverkorting

Hieronder is een aangepaste en verkorte balans van NS weergegeven.

Balans

(in miljoenen euro's)

2023

2022

2023

2022

Vaste activa

4.507

4.851

Eigen vermogen

1.914

2.304

Vlottende activa (excl. geldmiddelen)

1.408

1.641

Langlopende verplichtingen

2.263

2.384

Geldmiddelen

460

396

Kortlopende verplichtingen

2.198

2.329

Activa aangehouden voor verkoop

-

1.476

Passiva aangehouden voor verkoop

-

1.347

Totaal activa

6.375

8.364

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

6.375

8.364

NS heeft als bezittingen onder meer treinen, voorraad, software en bedrijfsgebouwen en terreinen voor onderhoud aan de treinen en huisvesting van personeel. Daarnaast hebben we vastgoedobjecten die we verhuren aan derden voor bijvoorbeeld het retailaanbod op stations. Als verplichtingen heeft NS onder meer onderhandse leningen aan banken, leaseverplichtingen en crediteuren.

Het balanstotaal is in 2023 fors afgenomen, met name door het afronden van de verkoop van de activiteiten van Abellio in het Verenigd Koninkrijk.

De omvang van de bijzondere waardevermindering HRN is ultimo 2023 € 1.197 miljoen (ultimo 2022 € 879 miljoen). Gecombineerd met de gerelateerde latente belastingvordering is de impact op het balanstotaal € -888 miljoen (ultimo 2022: € -652 miljoen).

Print pagina