Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2023

(in miljoenen euro's)

2023

2022*

2

Opbrengsten

3.763

3.055

2

Additionele bijdragen overheden in verband met corona

60

286

Totaal opbrengsten

3.823

3.341

3

Kosten personeel

1.673

1.466

4

Afschrijvingskosten en (terugneming van) bijzondere waardeverminderingen

995

43

5

Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

341

292

6

Geactiveerde productie eigen bedrijf

-72

-68

7

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

500

431

8

Infraheffing en concessievergoeding

634

515

9

Overige bedrijfslasten

291

271

Bedrijfslasten

4.362

2.950

16

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-1

-

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

-540

391

Financieringsbaten

101

201

Financieringslasten

-58

-28

27

Nettofinancieringsresultaat

43

173

Resultaat voor winstbelastingen

-497

564

10

Winstbelasting

107

-37

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

-390

527

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

1

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belastingen**

10

54

Resultaat over de verslagperiode

-380

581

Toe te rekenen aan:

De aandeelhouder van de vennootschap

-380

574

Minderheidsbelang

-

7

Resultaat over de verslagperiode

-380

581

  • *Als gevolg van aanpassing van de waarde van de negatieve goodwill binnen 1 jaar na acquisitie zijn de financiële baten retrospectief aangepast met € 5 miljoen negatief. De vergelijkende cijfers 2022 zijn hiervoor aangepast. Zie noot 32.
  • **De winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van € 10 miljoen (2022: winst van € 54 miljoen) is voor een bedrag van € 10 miljoen toe te rekenen aan aandeelhouder van de vennootschap (2022: € 47 miljoen).
Print pagina