Enkelvoudige balans per 31 december 2023

(vóór resultaatbestemming)

(in miljoenen euro's)

31 december 2023

31 december 2022

Financiële vaste activa

1.914

2.303

Totaal activa

1.914

2.303

Eigen vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

Wettelijke afdekkingsreserve

-

42

Wettelijke reële waarde reserve

90

54

Actuariële reserve

-11

-7

Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

174

287

Wettelijke herwaarderingsreserve deelnemingen

50

61

Wettelijke reserve omrekeningsverschillen

-

-32

Algemene reserve

979

312

Onverdeeld resultaat

-380

574

1.914

2.303

Totaal passiva

1.914

2.303

Print pagina