Arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden

NS overlegt doorlopend met de medezeggenschap en de vakbonden. In 2023 stonden enkele specifieke thema’s centraal, waaronder de hoofdrailnetconcessie, vitaliteit, druk op de sociale veiligheid, capaciteitsmaatregelen en cao-arbeidsvoorwaarden. Op drie onderwerpen een korte nadere toelichting:

Concessie

NS heeft periodiek met de COR gesproken en het adviestraject doorlopen over de nieuwe hoofdrailnetconcessie vanaf 2025 en de marktordening op het spoor.

Capaciteit

Na overleg tussen medezeggenschap, vakbonden en NS zijn tijdelijke capaciteitsmaatregelen ingevoerd. Doel was de capaciteitstekorten onder conducteurs aan te pakken, werkdruk te verminderen en verdere aanpassing van de dienstregeling te voorkomen. Zo hebben we tijdelijk beveiligings- en treinassistenten ingezet. De inzet van kantoorcollega’s als treinassistenten ervoeren alle betrokkenen als positief.

Een nieuwe cao

NS heeft het cao-akkoord 2022/2023 afgelopen jaar geïmplementeerd. De cao is volledig geactualiseerd: NS’ers hebben een actueel inzicht in hun arbeidsvoorwaarden. In het derde kwartaal van 2023 zijn de onderhandelingen over de cao voor 2024 van start gegaan.

Bericht van de Centrale Ondernemingsraad

Voor de Centrale ondernemingsraad van NS was 2023 een turbulent jaar. Hoogtepunten, dieptepunten én belangrijke uitdagingen die niet nog zijn afgerond en in 2024 en daarna nog veel aandacht zullen vragen. Belangrijkste resultaat van afgelopen jaar is de gunning van de hoofdrailnetconcessie aan NS. De intensieve samenwerking met de zeggenschap op dit onderwerp willen we in 2024 graag voortzetten om NS verder te brengen. Andere belangrijke onderwerpen: vitaliteit, herstel en re-integratie, het aantrekken van voldoende personeel, krapte op arbeidsmarkt, de omslag naar mensgericht sturen en onverminderde aandacht voor operationele prestaties. Dit blijven belangrijke uitdagingen en onderwerpen van gesprek tussen de COR en directie. De terugkeer en groei van het aantal reizigers is ingezet maar nog lang niet op het gewenste niveau. De financiën en daarmee de druk op NS blijft onverminderd groot. Tariefdifferentiatie heeft de eindstreep niet gehaald en stelt de directie en de COR voor nieuwe uitdagingen. Het is een mooie uitdaging in het zoeken naar oplossingen zonder grote consequenties voor onze collega’s. We zien de samenwerking voor de komende jaren met vertrouwen tegemoet.

Namens de Centrale ondernemingsraad,
Bas Kuperus, voorzitter

Print pagina