22. Vooruitontvangen baten

De vooruitontvangen baten van € 590 miljoen (2022: € 565 miljoen) betreffen voornamelijk vooruitontvangen gelden van OV studentenkaart en vooruitontvangen abonnementsgelden in Nederland.

Waarderingsgrondslag

Deze baten hebben betrekking op ineens ontvangen bedragen die voortvloeien uit overeenkomsten waarvan de looptijd zich uitstrekt over toekomstige jaren. De baten worden gedurende de looptijd van de overeenkomsten waarmee ze verband houden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. De baten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Print pagina