Reikwijdte en verslaggevingscriteria

In het jaarverslag geeft NS de operationele en financiële prestaties en de maatschappelijke aspecten van deze prestaties zoveel mogelijk geïntegreerd weer. De wijze van rapporteren is in overeenstemming met de ‘in accordance with’-optie van GRI Standards 2021.

Om zekerheid te bieden over de betrouwbaarheid van de opgenomen informatie heeft EY op verzoek van NS een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid uitgevoerd op de duurzaamheidsinformatie in de volgende hoofdstukken: In het kort, Voorwoord van de president-directeur, Profiel van NS, Dilemma's, Hoe NS waarde toevoegt aan de samenleving, Onze strategie, Overzicht van de concessie-indicatoren, Klanttevredenheid, Operationele prestaties, Deur-tot-deurreis, Stations en omgeving, Veilig reizen en werken, Onze duurzame prestaties, NS als werkgever, Dialoog met onze stakeholders in Nederland, Over de scope van dit verslag en Reikwijdte en verslaggevingscriteria.

GRI-indicatoren

De selectie van GRI-indicatoren is gebaseerd op leidraden van de GRI Standards 2021, het Vervoerplan 2023, gesprekken met onze stakeholders en de materialiteitsmatrix die daaruit volgt. Gerapporteerde gegevens komen voort uit metingen, berekeningen, opgaven door derden of interne systemen. In geval van wijzigingen in definities of inherente beperkingen in de data ten opzichte van vorig jaar, geven we dit weer in het verslag. De GRI-index staat op de website van het jaarverslag.
Definitiekaarten met betrekking tot prestatie-indicatoren uit het Vervoerplan of de rapportagecriteria zijn in te zien via de mvo-berekeningen en de definitiekaarten PI Vervoerplan 2023.

Reikwijdte

  • NS doet verslag over onderwerpen uit de materialiteitsanalyse. Ook keuzes ten aanzien van diepgang en afbakening van die rapportage zijn gebaseerd op deze analyse. In de stakeholderdialoog heeft Abellio regelmatig input geleverd. In de rapportage omtrent de duurzaamheidsinformatie over NS wordt uitsluitend data meegenomen die betrekking heeft op onze Nederlandse entiteiten. Voor geen van onze materiële onderwerpen valt Abellio binnen de rapportagescope. Abellio is daarom ook geen onderdeel van onze duurzaamheidsinformatie en indicatoren.

  • Dit verslag gaat hoofdzakelijk over de activiteiten van NS in Nederland. De activiteiten Duitsland worden toegelicht wanneer het NS-aandeel in het verslagjaar meer dan 50% bedraagt.

  • Tenzij anders aangegeven in de methodiek zijn alle gegevens gemeten. Eventuele schattingen worden uitgevoerd conform procedures in ons rapportagehandboek.

  • Onzekerheden in de data met betrekking tot de kwantificering van onze impact lichten we toe op www.ns.nl.

  • We rapporteren over keteninformatie met betrekking tot inkoop of als ons proces van waardecreatie hier aanleiding toe geeft. Keuzes die we hierin hebben gemaakt staan vermeld, indien relevant.

  • Acquisities worden in zowel de financiële als duurzaamheidsgegevens meegenomen vanaf acquisitiedatum en desinvesteringen worden meegenomen tot op datum van desinvestering tenzij anders vermeld.

  • De definities van de kpi's en de omschrijving van de gehanteerde meetmethodes vindt u in Definities Vervoerconcessies 2023.

Print pagina