Geconsolideerd mutatie overzicht van het eigen vermogen

(in miljoenen euro's)

Geplaatst kapitaal

Overige reserves

Ingehouden winsten*

Onverdeeld resultaat

Totaal

Minderheids- belang

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2022

1.012

36

308

339

1.695

-6

1.689

Resultaat

-

-

-

574

574

7

581

Niet-gerealiseerde resultaten

-

34

-

-

34

-

34

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

34

-

574

608

7

615

Dividend aan aandeelhouders

-

-

-

-

-

-

-

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

-

-

-

-

-

-

-

Overige mutaties

-

-

339

-339

-

-

-

Stand per 31 december 2022*

1.012

70

647

574

2.303

1

2.304

Resultaat

-

-

-

-380

-380

-

-380

Niet-gerealiseerde resultaten

-

-10

-

-

-10

-

-10

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

-10

-

-380

-390

-

-390

Dividend aan aandeelhouders

-

-

-

-

-

-

-

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

-

-

-

-

-

-

-

Overige mutaties

-

-16

591

-574

1

-1

-

Stand per 31 december 2023

1.012

44

1.238

-380

1.914

-

1.914

Onder de overige reserves is ultimo 2022 de reserve beëindigde bedrijfsactiviteiten aangehouden voor verkoop opgenomen. Deze bevat de actuariële reserve, afdekkingsreserve en reserve omrekeningsverschillen die aangemerkt zijn als beëindigde bedrijfsactiviteiten (zie noot 24).

  • *Als gevolg van aanpassing van de waarde van de negatieve goodwill binnen 1 jaar na acquisitie zijn de financiële baten retrospectief aangepast met € 5 miljoen negatief. De vergelijkende cijfers 2022 zijn hiervoor aangepast. Zie noot 32.
Print pagina