Over de scope van dit verslag

NS is een bedrijf met de basis in Nederland en met een Nederlandse aandeelhouder: de Staat der Nederlanden. In dit jaarverslag, gepubliceerd op 27 februari 2024, leggen we primair verantwoording af aan onze Nederlandse stakeholders vanwege de impact die we in Nederland kunnen hebben. Dat neemt niet weg dat we ook over onze buitenlandse activiteiten rapporteren in een apart hoofdstuk. De focus van NS ligt op de reiziger en zijn comfortabele reis van deur tot deur. NS richt zich primair op de verbetering van de operationele prestaties op het spoor, ondersteund door activiteiten op het gebied van onder meer fietsvoorzieningen en stations en verbetering van de deur-tot-deurreis door OV-fiets en samenwerking met andere (OV-)partners. Daarnaast streven we ernaar een financieel gezonde organisatie te blijven zodat we kunnen blijven investeren in de groeiende mobiliteitsbehoefte van Nederland en in betaalbaarheid van het treinkaartje. Onze stakeholders verwachten dat ook van ons. Verder willen zij verantwoording over duurzaamheidsprestaties in Nederland.

NS is met Abellio Duitsland actief in het buitenland. We beoordelen of onze resultaten in Duitsland van toegevoegde waarde zijn voor de Nederlandse reiziger, bijvoorbeeld voor grensoverschrijdend vervoer. Buitenlandse activiteiten moeten bijdragen aan het belang in Nederland. In het jaarverslag worden de gegevens van Abellio Duitsland niet meegenomen in de berekeningen van onze duurzaamheids-prestatie indicatoren, deze worden afzonderlijk gerapporteerd in ons hoofdstuk ‘Abellio'.

Naast de jaarrekening, de controleverklaring en het assurance-rapport omvat het NS Jaarverslag 2023 andere informatie:

  • Het NS Bestuursverslag met de hoofdstukken: Voorwoord van de president-directeur, Profiel van NS, Dilemma's, Hoe NS waarde toevoegt aan de samenleving, Trends en ontwikkelingen, Onze strategie, Hoofdrailnetconcessie 2025-2033, Activiteiten en prestaties in Nederland, Activiteiten en prestaties in het buitenland, Financiën in het kort en de volgende onderdelen opgenomen onder het hoofdstuk NS Groep: Corporate governance, Beheersing van risico’s, Concernrisico's, Dialoog met onze stakeholders in Nederland, Verklaring raad van bestuur, Over de scope van dit verslag en Reikwijdte en verslaggevingscriteria;

  • het verslag van de raad van commissarissen;

  • de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De opzet van dit jaarverslag is drieledig:

  • Een kernverslag met Voorwoord van de president-directeur, Profiel van NS, Dilemma's, Hoe NS waarde toevoegt aan de samenleving, Trends en ontwikkelingen, Onze strategie, Hoofdrailnetconcessie 2025-2033, Onze activiteiten en prestaties in Nederland, Onze activiteiten en prestaties in het buitenland en Financiën in het kort. Bij de operationele resultaten vormen de resultaten die we behaald hebben binnen de concessieverplichtingen met het ministerie van IenW voor het Nederlandse hoofdrailnet de kern van het verslag.

  • Een onderdeel met overige informatie waaronder Corporate governance, Beheersing van risico’s, Concernrisico's, Dialoog met onze stakeholders in Nederland, Verklaring raad van bestuur.

  • Jaarrekening.

Print pagina