Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening 2023

De in de toelichting opgenomen bedragen zijn in miljoenen euro’s, tenzij anders is aangegeven.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

(in miljoenen euro's)

2023

2022

Stand per 1 januari

2.303

1.695

Resultaataandeel

-380

574

Uitgekeerd dividend over voorgaande verslagperiode

-

-

Overige mutaties

-9

34

Stand per 31 december

1.914

2.303

De overige mutaties betreffen rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de deelnemingen in groepsmaatschappijen.

Eigen vermogen

(in miljoenen euro's)

Aandelen-kapitaal

Wettelijke afdekkings- reserve

Wettelijke reële waarde reserve

Actuariële reserve

Wettelijke reserve ontwikkelings- kosten

Wettelijke herwaarderings- reserve deelnemingen

Wettelijke reserve omrekenings-verschillen

Algemene reserve

Onverdeeld resultaat

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2022

1.012

6

53

-1

302

64

-35

-45

339

1.695

Mutaties herwaarderingsreserves

-

36

1

-4

-15

-3

1

18

-

34

Dividend aan aandeelhouder

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

-

-

-

574

574

Overige mutaties

-

-

-

-2

-

2

339

-339

-

-

36

1

-6

-15

-3

3

357

235

608

Stand per 31 december 2022

1.012

42

54

-7

287

61

-32

312

574

2.303

Mutaties herwaarderingsreserves

-

-42

36

-1

-113

2

32

76

-

-10

Dividend aan aandeelhouder

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

-

-

-

-380

-380

Overige mutaties

-

-

-3

-13

-

591

-574

1

-

-42

36

-4

-113

-11

32

667

-954

-389

Stand per 31 december 2023

1.012

-

90

-11

174

50

-

979

-380

1.914

De wettelijke reserve is gevormd voor ontwikkelingskosten van software. De wettelijke herwaarderingsreserve is gevormd voor rechtstreekse vermogensmutaties in joint ventures en voor het niet uitkeerbare gedeelte van het eigen vermogen van NS Insurance. De wettelijke reserve omrekeningsverschillen omvat alle koersverschillen op vreemde valuta die ontstaan door de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse activiteiten, evenals door de omrekening van verplichtingen waarmee de netto-investering van de vennootschap in een buitenlandse groepsmaatschappij is afgedekt.

De wettelijke afdekkingsreserve bestaat uit de cumulatieve mutatie in de reële waarde van afdekkingsinstrumenten (derivaten) wanneer de afgedekte transactie nog niet heeft plaatsgevonden of de afgedekte positie nog niet is afgewikkeld.

De wettelijke reële-waardereserve omvat de cumulatieve mutatie in de reële waarde van tegen reële waarde gewaardeerde beleggingen - totaalresultaat, de cumulatieve mutatie in de reële waarde van tegen reële waarde gewaardeerde beleggingen - schuldinvestering en de cumulatieve mutatie in de reële waarde van tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa via het resultaat, totdat deze beleggingen en financiële activa niet langer in de balans worden opgenomen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De NV Nederlandse Spoorwegen en geconsolideerde deelnemingen hebben, anders dan vermeld in noot 33, geen claims ontvangen die niet op een adequate manier in de balans zijn verwerkt.

Zowel NV Nederlandse Spoorwegen als de Nederlandse dochterondernemingen zijn voor de vennootschapsbelasting gevoegd in de fiscale eenheid NV Nederlandse Spoorwegen. Dientengevolge is NV Nederlandse Spoorwegen hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de in de fiscale eenheid opgenomen dochterondernemingen.

Belangrijkste deelnemingen

NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep NV. NS Groep NV is de enige dochteronderneming van NV Nederlandse Spoorwegen. Voor een overzicht van de deelnemingen wordt verwezen naar noot 34.

Utrecht, 20 februari 2024

Raad van commissarissen

Raad van bestuur

De heer H.H.J. Dijkhuizen
Voorzitter

De heer W. Koolmees
President-directeur

Mevrouw J.L. Stuijt

De heer H.L.L. Groenewegen
Directeur Financiën

De heer W.J. van der Feltz

De heer E.F.W. van Asch
Directeur Operatie

De heer R. Teerlink

De heer T.B. Smit
Directeur Commercie & Ontwikkeling

Mevrouw P. Boumeester

Print pagina