Toelichting op de materiële thema’s

Sinds 2022 bereidt NS zich voor op de Corporate Sustainability Directive (CSRD). NS moet in 2026 over het verslagjaar 2025 volledig in lijn met de verplichtingen vanuit de CSRD rapporteren. De materialiteitsanalyse richt zich op de onderwerpen waarmee NS een impact heeft op de maatschappij of die een impact kunnen hebben op NS.

De materiële onderwerpen geven inzicht in de impact van NS op maatschappelijke kwesties (impact materialiteit) en in hoe maatschappelijke kwesties de ontwikkeling, prestaties en positie van NS beïnvloeden (financiële materialiteit). De materialiteitsanalyse richt zich uitsluitend op de onderwerpen waarmee NS een impact heeft op de maatschappij of die een impact kunnen hebben op NS. Daarbij hebben we zowel de positieve als negatieve impacts meegenomen. Voorbeelden van positieve impacts zijn het verbeteren van de bereikbaarheid en het bijdragen aan de klimaatdoelen door het bieden van duurzame, veilige en toegankelijke (inter)nationale reizen. Mogelijke negatieve impact zijn bijvoorbeeld beperkingen om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer als gevolg van haperende OV-voorzieningen. Ook hebben we gekeken naar mogelijke kansen en risico’s die zich voordoen rondom de verschillende impacts.

In 2023 hebben we de materiële thema's met verschillende interne stakeholders herijkt. Voor alle materiële onderwerpen die zijn opgenomen rapporteren we doelstellingen en resultaten.

Thema 

Definitie 

Operationele prestaties 

De mate waarin NS zich inzet om de operationele prestatieafspraken op het hoofdrailnet en de HSL te realiseren, zoals punctualiteit en zitplaatskans.  

Klanttevredenheid 

De mate waarin NS invulling geeft aan de kernbehoeften van de reizigers met betrekking tot hun reisbeleving.  

Aantrekkelijk en inclusief werkgeverschap 

De mate waarin NS haar huidige en toekomstige medewerkers een aantrekkelijke (arbeidsvoorwaarden en ontwikkeling) en inclusieve (open en veilig, diversiteit, gelijkheid) werkomgeving kan bieden waar iedereen zichzelf kan zijn, en goed werkgeverschap aanmoedigt in de keten.  

Deur-tot-deurreis 

De mate waarin NS een deur-tot-deurreis op maat voor alle OV-reizigers in alle regio's van Nederland mogelijk maakt. Waar het kan met onze eigen fysieke en digitale dienstverlening, maar ook via andere aanbieders.  

Duurzaam ondernemen 

De mate waarin NS bijdraagt aan het klimaat(akkoord) door duurzame mobiliteit aan te bieden én verduurzaamt door fossielvrij, circulair en groen te ondernemen en haar verantwoordelijkheid neemt om de keten te verduurzamen.  

Internationaal reizen 

De mate waarin NS samen met partners werkt en uitvoering geeft aan verbetering van internationaal reizen, onder andere om een aantrekkelijk alternatief te bieden voor korte-afstandsvluchten en de auto.  

Samenwerken met stakeholders 

De mate waarin NS de regierol pakt in de mobiliteitssector door betrouwbare, open en toegankelijke samenwerking en kennisdeling met (inter)nationale en regionale stakeholders om zo duurzame mobiliteit in Nederland vorm te geven.  

Financieel gezonde organisatie  

De mate waarin NS nu en in de toekomst in staat is om financieel rendement te behalen zodat ze blijvend kan investeren in het verbeteren van haar dienstverlening.  

Veilig reizen en werken 

De mate waarop NS inzet op veiligheid voor reizigers, collega's en medewerkers van samenwerkingspartners.  

10 

Stations van wereldklasse 

De mate waarin NS zich met onze partners in de regio inzet om stations van wereldklasse te bieden, door functionele en gewaardeerde knooppunten van mobiliteit en leefbaarheid te creëren.  

11 

Innoveren, digitaliseren en data gedreven werken 

De mate waarin NS blijft innoveren, digitaliseren en data gedreven werken om onze dienstverlening, de kwaliteit van onze producten en efficiënte bedrijfsvoering te optimaliseren en daarmee de tevredenheid van reizigers te verhogen over hun reis, nu en in de toekomst.  

12 

Toegankelijkheid 

De wijze waarop NS zich inzet voor een reis zonder drempels om zo haar producten en diensten beschikbaar en bereikbaar te maken voor iedereen.  

Verschuivingen in thema’s

De materiële onderwerpen en de bijbehorende definities zijn ongewijzigd ten opzichte van 2022. In vergelijking met 2022 is het thema Veilig reizen en werken (9) gestegen als gevolg van de aandacht voor sociale veiligheid. Qua impact van NS op mens en milieu zijn de thema’s Samenwerken met stakeholders (7), Financieel gezonde organisatie (8) en Toegankelijkheid (12) in belang toegenomen. Dat heeft, in samenhang met andere thema's, niet geleid tot een andere positie van deze thema’s. De stijging van het thema Samenwerken met stakeholders volgt op de ontwikkeling dat de omgeving complexer wordt. De stijging van het thema Financieel gezonde organisatie komt voort uit het toegenomen belang van betaalbaarheid en de toegenomen inflatie en vervoersarmoede. De stijging van Toegankelijkheid (12) is een gevolg van de groei van de maatschappelijke en politieke verwachting op toegankelijkheid: toegankelijk OV en participatie worden steeds meer de norm.

Evaluatie van management aanpak

Aan de hand van onze doelstellingen en resultaten evalueren we jaarlijks onze managementaanpak van de verschillende materiële onderwerpen. Hierbij bespreken we ook de effectiviteit van onze acties en denken we na over eventuele lessen die we kunnen trekken uit de behaalde resultaten. Voor bijvoorbeeld Operationele prestaties (1), Klanttevredenheid (2) en Deur-tot-deur reis (4) doen we dat aan de hand van de prestatie-indicatoren uit de Definities Vervoerconcessie 2023. Voor de overige materiële onderwerpen doen we dat aan de hand van onze eigen prestatie-indicatoren. Daarnaast proberen we ook onze positieve en mogelijk negatieve impacts voor de verschillende onderwerpen te managen. Doel is om onze positieve impact op mens en milieu waar mogelijk te vergroten en onze negatieve impacts te mitigeren en reduceren. We rapporteren over de aanpassingen in onze managementaanpak als dat volgt uit de evaluatie en geven per materieel onderwerp inzicht in de manier waarop we onze impacts managen en waar nodig mitigeren.

Print pagina