Remuneratierapport raad van bestuur

Samenstelling raad van bestuur

De aandeelhouder, het ministerie van Financiën, benoemt de leden van de raad van bestuur van NS voor een periode van maximaal vier jaar. Dit gebeurt op voordracht van de raad van commissarissen. Herbenoeming kan plaatsvinden telkens voor een periode van vier jaar. Anneke de Vries heeft per 15 oktober 2023 NS verlaten. Haar statutaire taken zijn waargenomen door de overige bestuurders. In 2023 bestond de raad van bestuur uit de volgende leden:

Functie

Eerste benoeming

Einde benoeming

Wouter Koolmees 

President-directeur 

1 november 2022 

31 oktober 2026

Bert Groenewegen 

Directeur financiën 

15 september 2016 

1 maart 2024

Tjalling Smit 

Directeur commercie & ontwikkeling 

1 april 2017 

31 maart 2025

Anneke de Vries 

Directeur stations 

15 oktober 2019 

14 oktober 2023

Eelco van Asch 

Directeur operatie 

1 maart 2021 

28 februari 2025

Beloningsbeleid

Per 1 januari 2020 heeft de minister van Financiën namens de Nederlandse staat het beloningsbeleid voor de raad van bestuur van NS vastgesteld. Dit beleid helpt de raad van commissarissen goed gekwalificeerde bestuurders aan te trekken (zowel intern als extern) en te behouden. Het beloningsbeleid moet de doelstellingen en de strategie van NS ondersteunen en bevorderen en het publieke karakter van NS reflecteren. Het beleid is gebaseerd op toepassing van de beginselen voor het beloningsbeleid voor staatsdeelnemingen en voldoet aan de best practice-bepalingen over bezoldiging in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Beloningsniveaus

De beloningsverhouding binnen de raad van bestuur is gebaseerd op wat gebruikelijk is in de externe markt. De functiezwaarte speelt ook een rol bij het vaststellen van de beloningsniveaus van het bestuur en wordt vastgesteld aan de hand van de Hay-methode. De beloningsniveaus worden vastgesteld op basis van een marktvergelijking met de (semi-)publieke ondernemingen, bestaande uit staatsdeelnemingen en vervoersbedrijven (BNG Bank, Covra, FMO, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, NWB Bank, Schiphol, TenneT, ProRail, RET, GVB en HTM) en private ondernemingen KLM en Thales in de Nederlandse markt met een vergelijkbaar functiezwaarteniveau als het bestuur van NS. Uitgangspunt voor de beloning (vast en variabel) van de raad van bestuur is de mediaan in de verhouding 60% (semi-)publiek en 40% privaat. Er is gekozen voor de mediaan van beide markten omdat deze stabieler verloopt over de functiezwaartes dan hogere of lagere marktniveaus. Bovendien wordt vanwege het publieke karakter van NS met de weging 60% (semi-)publiek versus 40% privaat rekening gehouden met een lager marktniveau dan de mediaan ten opzichte van de gehele Nederlandse markt.

Invloed van waardecreatie op beloningsbeleid

Bij het vaststellen van de vaste remuneratie van de raad van bestuur wordt 100/120ste van de beloning gehanteerd en is rekening gehouden met de invloed van het beloningsbeleid op de langetermijnwaardecreatie. Voor NS betekent dit concreet de maatschappelijke positie die NS inneemt, de verplichtingen die NS uit hoofde van de concessie heeft en de langetermijnuitdagingen voor de mobiliteit van Nederland.

Beëindiging van arbeidsovereenkomsten

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van NS vóór afloop van de benoemingstermijn bedraagt de beëindigingsvergoeding maximaal eenmaal het vaste jaarsalaris. De raad van commissarissen bepaalt of de beëindigingsvergoeding wordt uitgekeerd en hoe hoog deze is. Bij niet-herbenoemen ontvangt de bestuurder geen vertrekvergoeding, behalve voor zover de wet anders bepaalt.

Resultaatafspraken raad van bestuur

De raad van bestuur heeft resultaatafspraken gemaakt, die bestaan uit gezamenlijke en individuele doelen die zijn vastgelegd in targetletters. Aan de resultaten is geen beloning gekoppeld maar ze zijn wel onderdeel van het beoordelingsproces. De individuele doelen zijn gerelateerd aan de portefeuille waarvoor een directielid verantwoordelijk is. De gezamenlijke doelen voor 2023 waren:

Doelstellingen

KPI

Target

Realisatie

People

Algemeen klantoordeel HRN (o.b.v. En Hoe Is Je Reis)

7,5

 7,3

Tevredenheid over werken bij NS (% > 8, pulse)

60%

 57%

Medewerker voelt zich gewaardeerd door de leidinggevende

75%

 75%

Ziekteverzuim Nederland (% in Q4 2023)

<8%

 8,1%

Gemiddeld aantal FTE HC in Q4 2023 dat inzetbaar is (februari 2023: 2446)

2.730

2.736

Planet

Vermeden CO2-uitstoot door reizigers (kiloton p/j):

785

 799

CO2-uitstoot operatie NS en in de keten excl. NS Stations en voor-/natransport (kiloton p/j):

196,7

 197

Profit

Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten NS Nederland (€ mln, incl. management aanp., excl. imp. HRN, )

-50

 -94

Overig

Stationsbelevingsmonitor (1-10)

7,2

 7,2

Aantal drukke treinen per werkweek in de spits HRN (aantal):

100

 94

Zitplaatskans in de spits HSL (%):

97%

 94,3%

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN (%)

91,5%

 89,7%

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL (%)

82,5%

 73,6%

Reizigers terug in de trein, toename aantal reizigerskilometers ten opzichte van 2022 = 100% (%)

114,76%

 116,9%

Reptrack-score (1-100)

62

 62,5

De door NS gestelde targets voor de verschillende doelstellingen zijn ambitieus. Als gevolg van de werkzaamheden overdag en snelheidsbeperkende maatregelen op de HSL is de reizigerspunctualiteit niet behaald. Daarentegen is het aantal reizigers toegenomen maar de zitplaatskans afgenomen en mede daardoor is het klantoordeel lager dan gewenst. De financiële doelstelling is niet behaald, maar NS heeft beter gepresteerd om de CO2-uitstoot door reizigers te beperken.

Samenstelling beloningspakket

De raad van commissarissen heeft in juni 2020, na voorstel van de remuneratie- en nominatiecommissie op vrijwillig verzoek van de raad van bestuur, besloten dat de vaste beloning van de raad van bestuur tijdelijk met 10% werd gekort voor de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021. Deze korting is als gevolg van de financiële omstandigheden in 2022 en 2023 voortgezet. De cao-verhogingen zijn conform beloningsbeleid toegepast.
In de jaarrekening is bij het onderdeel Beloning van bestuurders (new window) een tabel opgenomen waarin de totale beloning over 2023 wordt gespecificeerd.

Vaste beloning

Het vast overeengekomen brutojaarsalaris inclusief vakantiegeld van de leden van de raad van bestuur in 2023 was als volgt:

Functie 

Vaste jaarbeloning op 31 december 2023 (€)

Genoten vaste beloning 2023 (€) 

Wouter Koolmees

President-directeur 

509.758

458.782

Bert Groenewegen

Directeur financiën 

419.803

377.823

Tjalling Smit 

Directeur commercie & ontwikkeling 

419.803

377.823

Anneke de Vries*

Directeur stations 

419.803

282.710

Eelco van Asch 

Directeur operatie 

419.803

377.823

* Per 15 oktober 2023 is Anneke de Vries uit dienst getreden

Het verschil tussen de vaste jaarbeloning en de genoten vaste beloning over 2023 wordt verklaard door de loonmatiging van 10%.

Variabele beloning

Alle leden van de raad van bestuur hebben in hun arbeidsovereenkomst afgezien van variabele beloning. Zij zijn hiervoor niet gecompenseerd in vast inkomen. De raad van commissarissen kan op grond van het beloningsbeleid overwegen de variabele beloning weer toe te kennen. Deze is gemaximeerd op 20% van het vaste jaarsalaris.

Pensioen

De raad van bestuur neemt deel aan de NS-pensioenregeling. Het werkgeversdeel bedraagt twee/derde van de totale pensioenlasten. Sinds 1 januari 2015 is de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioenaanspraken gemaximeerd. Voor 2023 bedraagt de aftoppingsgrens € 128.310 bruto. Alle huidige en nieuwe medewerkers met een hogere beloning, inclusief de raad van bestuur, ontvangen een bruto toelage van 12% over het deel van de vaste beloning boven de aftoppingsgrens.

Overige secundaire arbeidsvoorwaarden

De overige secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gelijk aan de voorwaarden voor alle medewerkers van NS. Daarnaast ontvangt het bestuur een passende kostenvergoeding, een leaseauto of uitbetaling van het mobiliteitsbudget en worden communicatiemiddelen ter beschikking gesteld. Voor zakelijk verkeer kunnen alle bestuurders gedeeld gebruikmaken van twee directieauto’s met chauffeur. Onder zakelijk verkeer verstaat NS ook het verkeer dat niet rechtstreeks samenhangt met de dienstbetrekking, maar waarvan het privégebruik onvermijdelijk is in combinatie met de verplichtingen die samenhangen met het dienstverband met NS. Voor alle bestuurders vindt een fiscale bijtelling plaats voor het gebruik van de directieauto’s. Omdat privégebruik onvermijdelijk is en voortvloeit uit het dienstverband met NS, ontvangen de bestuurders een nettovergoeding ter hoogte van de over de fiscale bijtelling verschuldigde loonbelasting. NS verstrekt aan de raad van bestuur geen leningen, voorschotten of garanties.

Beloningsverhoudingen

De beloningsverhouding wordt vanaf 2021 vanuit de Corporate Governance Code berekend op basis van de beloning van de president-directeur en de gemiddelde jaarlijkse beloning1. De beloningsverhouding over 2023 is vastgesteld op 7,3. De interne beloningsverhouding 2022 was 7,4.
De interne beloningsverhouding over de voorgaande jaren was:

Beloningsverhouding

2022

7,4

2021

7,7

  • 1De gemiddelde jaarlijkse beloning van de medewerkers NS en Abellio Nederland over het kalenderjaar 2023 worden vastgesteld door de totale loonkosten in het boekjaar te delen door het gemiddeld aantal FTE gedurende het boekjaar. Daarbij wordt vanaf 2021 rekening gehouden met inhuur van externe medewerkers, voor zover deze worden ingehuurd voor ten minste drie maanden gedurende het boekjaar. De beloningsverhouding is berekend aan de hand van de Nederlandse medewerkers. In lijn met de strategie die vereist dat buitenlandactiviteiten bijdragen aan het belang van de Nederlandse reiziger, zijn de buitenlandse medewerkers niet meegenomen zoals dat in de Corporate Governance Code 3.4.1 passend geacht wordt. Daarom richten we ons enkel op de beloningsverhouding van de Nederlandse medewerkers en niet op de medewerkers van de buitenlandse ondernemingen. Over de jaren 2018-2020 kan NS geen beloningsverhouding presenteren zoals in de Corporate Governance Code 3.4.1 wordt aangegeven omdat over deze jaren de mediaan werd gepresenteerd en de benodigde data om de beloningsverhouding opnieuw te berekenen niet voorhanden is.
Print pagina