Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2023

(in miljoenen euro's)

2023

2022*

Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

-390

527

Aanpassingen voor:

Winstbelasting

-107

37

Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

1

-

12,13,14,31

Afschrijvingen

472

428

12,13,14,31

Bijzondere waardeverminderingen en terugneming ervan

523

-385

Nettofinancieringsresultaat

23

-104

Mutatie voorzieningen

-172

20

Mutatie langlopende verplichtingen niet resulterend in kasstromen

14

-52

Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten

-37

-33

717

-89

Resultaat na aanpassingen

327

438

Mutatie voorraden

43

-50

Mutatie debiteuren en overige vorderingen

159

303

Mutatie kortlopende verplichtingen

-277

208

Mutaties werkkapitaal

-75

461

Betaalde rente

-35

-14

Ontvangen /betaalde winstbelastingen

-

-

Netto kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

37

181

2

167

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

254

1.066

Ontvangen financieringsbaten

15

11

Vervreemding/verwerving van dochterondernemingen (na aftrek van afgestoten/verworven geldmiddelen)

-

9

12,14

Verwerving van (im)materiële vaste activa

-539

-429

13

Verwerving van vastgoedobjecten

-9

-2

Ontvangsten (betalingen) overige beleggingen

-

-

Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen**

-778

-1.687

16,23

Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen**

941

1.380

12,13,14

Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten

2

-7

Netto investeringskasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

-244

-15

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-612

-740

Netto kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

-358

326

Aflossing van opgenomen leningen

-644

-50

Aflossing van leaseverplichtingen

-99

-72

Opname leningen

901

129

Netto financieringskasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

-37

-291

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

121

-284

Netto afname/toename geldmiddelen en kasequivalenten

-237

42

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari***

700

680

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

-3

-22

Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als aangehouden voor verkoop per 31 december

-

-304

Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december

460

396

  • *Als gevolg van aanpassing van de waarde van de negatieve goodwill binnen 1 jaar na acquisitie zijn de financiële baten retrospectief aangepast met € 5 miljoen negatief. De vergelijkende cijfers 2022 zijn hiervoor aangepast. Zie noot 32. Tevens zijn vergelijkende cijfers 2022 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
  • **Dit betreft met name de verwerving en vervreemding van geldmarktfondsen gedurende 2023.
  • ***Inclusief € 304 miljoen geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als aangehouden voor verkoop (zie noot 1).
Print pagina