Diversiteit en inclusie

NS vindt het essentieel om te werken met een diversiteit aan mensen en gezichtspunten, qua leeftijd, ervaring, achtergrond, gender, seksuele voorkeur en karakter. Voor iedereen is ruimte binnen ons bedrijf. We bieden iedere medewerker gelijke kansen om talenten te ontplooien en streven naar een open, veilige en inclusieve werkomgeving. We willen op alle niveaus een afspiegeling zijn van de maatschappij. Daarom stimuleren we het aantrekken en behouden van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking. Dat verwachten we ook van onze leveranciers. Zij kunnen dit terugvinden in de Gedragscode voor leveranciers (new window).

Vrouwen in de top

Eind 2023 bestond 35% van het seniormanagement van NS uit vrouwen (2022: 37%). Dat is gelijk aan onze doelstelling. Op dat moment was het percentage vrouwelijke leden van de raad van commissarissen 50%. De raad van bestuur telde geen vrouwelijk bestuurslid (0%), na het vroegtijdig vertrek en uitvallen van een vrouwelijk RvB-lid. Hiermee voldoet NS niet aan art. 5.2.3 van de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 en de Wet ingroeiquotum en streefcijfers. Volgens dat beleid zou de RvB voor ten minste een derde uit vrouwen moeten bestaan. NS is zich hiervan bewust en zal op termijn weer aan de gestelde eisen voldoen middels de selectieprocedure voor nieuwe RvB-leden. Inmiddels is een vrouwelijke directeur financiën aangesteld per 1 maart 2024.

Gelijke beloning

NS voert elke twee jaar een ‘man/vrouw’-loonkloofanalyse uit. De meest actuele berekening uit 2022 toont aan er bij NS wederom geen loonkloof bestaat tussen mannen en vrouwen. Vanaf 2025 wordt de nieuwe verantwoordingsrichtlijn CSRD van kracht en voeren we de analyse jaarlijks uit.

Medewerkers met een arbeidsbeperking

In 2023 werkten er bij NS 159 mensen met een arbeidsbeperking in zogeheten participatiebanen (2022: 170). 141 mensen waren eind december nog in dienst. Door de krappe arbeidsmarkt zijn ook collega’s met een arbeidsbeperking lastig te werven. Eind 2023 stonden nog 4 vacatures voor deze doelgroep open. Voor de begeleiding van collega’s met een arbeidsbeperking leiden we directe collega’s en managers op. Ook bieden we loopbaanbegeleiding, workshops en opleidingen om hun carrière binnen of buiten NS verder vorm te geven.

Medewerkers met een migratieachtergrond

NS blijft werken aan in- en doorstroom van medewerkers met een migratieachtergrond. Hiervoor werken we onder meer samen met UAF, Agora Network en de ECHO Foundation (organisaties op het gebied van culturele diversiteit). Daarnaast hebben we afgelopen jaar in de management development-trajecten extra aandacht besteed aan in- en doorstroom. Naast bewustzijnsworkshops hebben we anoniem solliciteren breder geïntroduceerd en onbevooroordeeld selecteren en gestructureerd interviewen ingezet.

Naast het technisch mbo-leerwerktraject voor statushouders in Haarlem zijn we samen met Randstad Techniek bij het onderhoudsbedrijf in Berkel-Enschot ook zo’n traject gestart. Hierdoor volgen inmiddels in totaal 17 statushouders een opleidingstraject tot treinmonteur. We bieden medewerkers bij hun werkzaamheden een opleiding, vaktaalondersteuning, werkplekbegeleiding en ontwikkelmogelijkheden. Via RefugeeWork, gemeenten en Vluchtelingenwerk brengen we dit leerwerktraject bij mensen met een vluchtelingachtergrond onder de aandacht. Dat doen we ook met onze eigen mbo-opleiding Techniekfabriek en voor vacatures in de retailformules. Om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen, hebben we in oktober 2023 in Utrecht een meet & greet voor 150 statushouders georganiseerd.
In 2023 zijn 10 statushouders gestart in een functie op hbo-/wo-niveau in een zogeheten Kickstartbaan UAF. Daarnaast hebben we het Kickstartbaantraject verbeterd met diverse vormen van begeleiding en training en de duur verlengd tot maximaal 3 jaarcontracten. Hierdoor zijn er zeven mensen doorgestroomd naar een reguliere functie in ons bedrijf. Verder stimuleren we de instroom in reguliere vacatures en traineeships door intensieve samenwerking met UAF.
Sinds 2020 heeft NS de commissie Diversiteit in seniorposities. Sinds het ontstaan van de commissie zien we een toename van medewerkers met een migratieachtergrond in het seniormanagement van 7,8% op 31 december 2023. Vóór het bestaan van de commissie was dat percentage lager en stroomden er niet of nauwelijks mensen met een migratieachtergrond in en door. Doel is minimaal 10% medewerkers met een migratieachtergrond in senior-posities in 2025. Dat doel is sinds 2022 naar boven bijgesteld omdat NS de vertegenwoordiging meer in lijn wil met maatschappelijke verhoudingen.

Print pagina