Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2023

(in miljoenen euro's)

2023

2022*

Resultaat over de verslagperiode

-380

581

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten

-

1

Veranderingen in waardering tegen reële waarde verwerkt via totaalresultaat

1

1

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen

-38

36

Totaalresultaat gereclassificeerd naar winst- en verliesrekening in huidige periode

1

Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten

31

-

1

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen

-3

-

10

Belastingen

-

-

-9

38

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

29

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen

-2

-6

Belastingen

1

2

-1

-4

Totaalresultaat over de verslagperiode

-390

615

Toe te rekenen aan:

De aandeelhouder van de vennootschap

-390

608

Minderheidsbelang

-

7

Totaalresultaat over de verslagperiode

-390

615

In bovenstaande tabel zijn de resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, zoals nader toegelicht onder de winst- en verliesrekening op voorgaande pagina en in noot 1, begrepen.

  • *Als gevolg van aanpassing van de waarde van de negatieve goodwill binnen 1 jaar na acquisitie zijn de financiële baten retrospectief aangepast met € 5 miljoen negatief. De vergelijkende cijfers 2022 zijn hiervoor aangepast. Zie noot 32.
Print pagina