3. Kosten personeel

(in miljoenen euro's)

2023

2022*

Salarissen

1.138

1.016

Premies sociale verzekeringen

178

155

Pensioenlasten toegezegde-bijdrageregelingen

131

112

Pensioenlasten toegezegd-pensioenregelingen

8

3

Overige personeelskosten

66

51

Inhuur personeel

152

129

Totaal

1.673

1.466

  • *Vergelijkende cijfers 2022 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. Dit betreft een verschuiving tussen categorieën.

De gemiddelde personeelsbezetting was als volgt, waarbij de personeelskosten van de personeelsleden in het Verenigd Koninkrijk zijn opgenomen onder resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten:

(in fte)

2023

2022

Nederland

17.903

16.973

Duitsland*

1.483

921

Verenigd Koninkrijk

-

11.908

Totaal

19.386

29.802

  • *De gemiddelde personeelsbezetting van Duitsland is voor 2022 gebaseerd op de gemiddelde bezetting, geëxtrapoleerd naar het hele jaar.

De personeelsbezetting ultimo boekjaar was als volgt, waarbij de personeelskosten van de personeelsleden in het Verenigd Koninkrijk zijn opgenomen onder resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten:

(in fte)

2023

2022

Nederland

18.657

17.074

Duitsland

1.550

1.457

Verenigd Koninkrijk

-

10.563

Totaal

20.207

29.094

Beloningen bestuurders

(in euro's)

Basissalaris

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw *****

Uitbetaling leasebedrag

Vergoeding fiscale bijtelling directieauto

Diverse vergoedingen

Pensioenlasten

Totaal 2023

De heer W. Koolmees

458.782

45.714

7.262

3.654

4.368

19.123

538.903

De heer H.L.L. Groenewegen

377.823

34.919

16.920

3.654

4.368

19.123

456.807

De heer T.B. Smit

377.823

34.919

-

3.654

4.368

19.123

439.887

Mevrouw A.M.E. de Vries*

282.710

25.718

2.443

2.860

126.549

15.062

455.342

De heer E.F.W. van Asch

377.823

34.919

-

3.654

4.368

19.123

439.887

Totaal

1.874.961

176.189

26.625

17.476

144.021

91.554

2.330.826

(in euro's)

Basissalaris

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw *****

Uitbetaling leasebedrag

Vergoeding fiscale bijtelling directieauto

Diverse vergoedingen

Pensioenlasten

Totaal 2022

De heer W. Koolmees**

73.913

7.558

2.820

609

728

2.668

88.296

Mevrouw M.E.F. Rintel***

221.741

24.563

-

1.827

2.184

8.005

258.320

De heer H.L.L. Groenewegen****

356.526

33.753

16.920

3.958

4.368

16.010

431.535

De heer T.B. Smit

356.526

33.753

-

3.958

4.368

16.010

414.615

Mevrouw A.M.E. de Vries

356.526

33.753

3.102

3.958

4.368

16.010

417.717

De heer E.F.W. van Asch

356.526

33.753

-

3.958

4.368

16.010

414.615

Totaal

1.721.758

167.133

22.842

18.268

20.384

74.713

2.025.098

  • *Mevrouw de Vries heeft per 15 oktober 2023 NS verlaten na afloop van haar benoemingstermijn en heeft bij vertrek een aanvulling tot aan haar tweede ziektejaar ontvangen ter hoogte van € 122.181.
  • **De heer Koolmees is per 1 november 2022 aangetreden als President-directeur.
  • ***Mevrouw Rintel is per 19 mei 2022 afgetreden als President-directeur en heeft per 1 juli 2022 NS verlaten.
  • ****Over de periode van waarneming als President-directeur in 2022 heeft de heer Groenewegen op eigen verzoek geen extra beloning ontvangen.
  • *****Berekend over het vaste salaris.

Vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021 is het vaste inkomen op vrijwillig verzoek van de raad van bestuur tijdelijk met 10% gekort. Deze korting is voortgezet in 2022 en 2023. De cao-verhogingen zijn conform beloningsbeleid toegepast.

De bestuurders maken gezamenlijk gebruik van twee directieauto’s. De heer Groenewegen heeft geen leaseauto en aan hem is het mobiliteitsbudget, dat ook van toepassing is op de overige directieleden, volledig uitgekeerd. De overige bestuurders beschikken over een leaseauto. Aan de heer Koolmees en mevrouw De Vries is het restant van het mobiliteitsbudget, dat niet is aangewend voor de leaseauto, bruto uitgekeerd.

Voor een nadere toelichting op het beloningenbeleid van de raad van bestuur wordt verwezen naar hoofdstuk "Beloning van de raad van bestuur" in het bestuursverslag.

Beloningen managers op sleutelposities (exclusief raad van bestuur)

(in euro's)

Vaste en variabele beloning

Pensioenlasten

Totaal

2023

1.595.522

92.428

1.687.950

2022

2.218.778

108.753

2.327.531

Dit betreft managers met een statutaire bevoegdheid en managers met een specifieke portefeuille. Vanaf maart 2023 is de directeur Stations toegevoegd. De beloningen aan managers van ATH Rail Beteiligungsgesellschaft Deutschland zijn in de loop van 2022 in de beloning opgenomen. De beloning aan de manager Abellio UK is verantwoord als resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten tot de verkoop van de activiteiten. 

Beloningen commissarissen

De ten laste van de vennootschap komende beloning van commissarissen over 2023 bedraagt in totaal € 232.052 (2022: € 232.370). De beloning bestaat uit een vast honorarium en een vergoeding voor deelname aan één of meer commissies. De specificatie van de bedragen per commissaris is als volgt:

(in euro’s)

2023

2022

G.J.A. van de Aast

8.008

45.226

Voorzitter RvC , lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie. Einde benoeming met ingang van 3 maart 2023.

H.H.J. Dijkhuizen

44.496

37.372

Per 1 juli 2023 voorzitter RvC, vanaf 1 april lid remuneratie- en nominatiecommissie. Tot 1 juli 2023 voorzitter risk- en auditcommissie, vanaf 1 juli 2023 lid van de risk- en auditcommissie.

N. Albayrak

15.210

34.702

Lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie. Einde benoeming met ingang van 1 juni 2023.

M.E. van Lier Lels

44.434

40.327

Vice voorzitter RvC en tussen 3 maart en 1 juli 2023 voorzitter RvC a.i. Lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie.

J.L. Stuijt

42.425

40.041

Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie en lid risk- en auditcommissie

W.J. van der Feltz

36.768

34.702

Lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie

R. Teerlink

28.422

-

Benoemd per 1 april 2023 als lid risk- en auditcommissie. Vanaf 1 juli 2023 voorzitter van de risk- en auditcommissie.

P. Boumeester

12.289

-

Benoemd per 1 september 2023 als lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie

Totaal

232.052

232.370

De gemiddelde vergoedingen voor de verschillende functies (exclusief onkostenvergoeding) zijn als volgt:

(in euro’s)

2023

2022

Voorzitter RvC

39.602

37.377

Vice voorzitter RvC

35.075

33.105

Lid RvC

29.418

27.766

Voorzitter risk- en auditcommissie

8.486

8.009

Lid risk- en auditcommittee

2.829

2.670

Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie

8.486

8.009

Lid remuneratie- en nominatiecommissie

2.829

2.670

Vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021 is de bezoldiging van de raad van commissarissen op eigen verzoek tijdelijk met 10% gekort. Deze korting is voortgezet in 2022 en 2023. De cao-verhogingen zijn conform beloningsbeleid toegepast.

Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de raad van bestuur of commissarissen verstrekt door de vennootschap.

Alle aandelen van NV Nederlandse Spoorwegen zijn in handen van de Staat der Nederlanden. Er zijn geen rechten toegekend aan leden van de raad van bestuur, commissarissen of personeelsleden om aandelen in de vennootschap te nemen of te verkrijgen.

Print pagina