2. Opbrengsten

In de volgende tabel worden de opbrengsten uitgesplitst naar een combinatie van vervoersoort en geografisch gebied.

(in miljoenen euro's)

Externe opbrengsten

Additionele bijdragen overheden

2023

Treingerelateerd vervoer in Nederland

2.877

59

2.936

Stationsontwikkeling en -exploitatie in Nederland

483

1

484

Treingerelateerd vervoer in Duitsland

403

-

403

Totaal opbrengsten

3.763

60

3.823

(in miljoenen euro's)

Externe opbrengsten

Additionele bijdragen overheden

2022

Treingerelateerd vervoer in Nederland

2.362

274

2.636

Stationsontwikkeling en -exploitatie in Nederland

437

12

449

Treingerelateerd vervoer in Duitsland

256

-

256

Totaal opbrengsten

3.055

286

3.341

Additionele bijdragen overheid (treingerelateerd vervoer in Nederland)

Op grond van de regeling beschikbaarheidsvergoeding OV 2022 (hierna: BVOV), zoals uitgevaardigd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, had NS over het gehele jaar 2022 recht op een tegemoetkoming voor de omzetderving die NS heeft geleden als gevolg van corona. De tegemoetkoming bedraagt 93% van het geïndexeerde kostenniveau 2019 voor de beschikbaarheidsvergoeding 2022, verminderd met 100% van de gerealiseerde opbrengsten. NS heeft in 2022 tegemoetkoming verantwoord voor een bedrag van € 274 miljoen. Om aanspraak te maken op de BVOV zijn voorwaarden van toepassing, zoals het rijden van een passende dienstregeling (minimaal vergelijkbaar met 2021), naleving van de aanbestedingswetgeving, een dividendverbod, een verbod op ontslagvergoedingen aan Nederlandse bestuurders en een bonusverbod voor bestuurders en directie binnen de Nederlandse entiteiten. NS is tot de conclusie gekomen dat de beschikbaarheidsvergoeding 2022 verantwoord kon worden door deze te toetsen aan de voorwaarden. Door de afschaling van materieel in 2022 was de dienstregeling op sommige momenten minder dan in 2021. Hiervoor heeft NS een proportionele correctie toegepast in de jaarrekening 2022.

In juni 2023 is de BVOV-bijdrage 2022 definitief bepaald op een bedrag van € 301 miljoen. De staatssecretaris van I&W kent NS de volledige BVOV-bijdrage toe, maar heeft NS een financiële maatregel opgelegd voor de afschaling van de dienstregeling in de tweede helft van 2022 in de vorm van een boete ter hoogte van € 1,5 miljoen, die ultimo 2023 is voorzien. Het bedrag dient door NS ingezet te worden ten behoeve van de reiziger. NS heeft hiervoor een plan opgesteld, waarover na afloop verantwoording wordt afgelegd.

Door correcties, waaronder het vervallen van de in 2022 toegepaste proportionele correctie, is in 2023 een bedrag van € 14 miljoen aan BVOV verantwoord in de opbrengsten.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor 2023 een zogenoemd transitievangnet OV (TVOV) ter beschikking gesteld voor de gehele sector. Aan het TVOV zijn vergelijkbare voorwaarden verbonden als aan de BVOV. Tevens is een aanvullend transitieplan vereist, dat NS reeds heeft ingediend bij haar aanvraag. In 2023 is € 45 miljoen aan tegemoetkoming verantwoord.

Noodmaatregel voor overbrugging van werkgelegenheid (NOW)

Voor de activiteiten ten aanzien van stationsontwikkeling en -exploitatie in Nederland is in 2022 zogenoemde NOW-vergoeding (werkmaatschappijregeling) aangevraagd en voor een bedrag van € 12 miljoen verantwoord als opbrengst. Om aanspraak te maken op de NOW-vergoedingen zijn voorwaarden van toepassing, zoals het verbod op managementbonussen, dividenduitkeringen en een akkoord van de werknemersvertegenwoordiging. De van toepassing zijnde voorwaarden zijn door NS beoordeeld en NS is op basis hiervan tot de conclusie gekomen dat de NOW-vergoeding in 2022 verantwoord kon worden. NOW 1.0 en 2.0 zijn inmiddels definitief vastgesteld. Het bedrag in 2023 betreft een correctie van een NOW aanvraag uit 2022.

Overig

Onder stationsontwikkeling en -exploitatie in Nederland is een bedrag begrepen van € 17 miljoen (2022: € 42 miljoen) met betrekking tot ontwikkelactiviteiten.

Waarderingsgrondslag

Opbrengsten

Opbrengsten worden verantwoord op basis van de vergoeding die is vastgelegd in een contract met een klant. De Groep boekt opbrengsten wanneer zij de controle over een goed of een dienst aan een klant overdraagt. Onder de omzet worden begrepen de vervoersopbrengsten, inclusief additionele bijdragen vanuit overheden in het kader van corona, en opbrengsten van de overige bedrijfsactiviteiten onder aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Verlening van diensten en verkoop van goederen

Opbrengsten uit verkopen van reisrechten worden verantwoord op het moment dat het reisrecht ontstaat. Opbrengsten uit hoofde van abonnementen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord in de tijd en verdeeld over de geldigheid van de abonnementsperiode.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer de controle over de goederen aan de koper is overgedragen, de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is en de hiermee verband houdende kosten of eventuele retouren van goederen betrouwbaar kunnen worden ingeschat.

Vergoedingen van de overheid of vergelijkbare instanties voortvloeiend uit vervoersovereenkomsten of vervoersconcessies worden in de winst- en verliesrekening verantwoord in de tijd over de periode waarop de vergoeding betrekking heeft.

Additionele bijdrage overheden

Bijdragen van overheden in het kader van corona worden vastgesteld op basis van de individuele regelingen met diverse overheidsinstellingen en zijn bedoeld ter dekking van gemaakte kosten dan wel als tegemoetkoming als gevolg van omzetderving in (een deel van) het boekjaar. De definitieve omvang van deze bijdragen voor 2023 zal in 2024 worden vastgesteld, maar de bijdragen zijn voldoende zeker voor verantwoording in de jaarrekening op basis van IAS 20. De bijdragen zijn toegerekend aan de periode waarop deze van toepassing zijn. De transitievergoeding in Nederland is vastgesteld op basis van de technische notitie.

Huuropbrengsten

Huuropbrengsten uit vastgoedobjecten worden verwerkt in de winst- en verliesrekening in de loop van de tijd waarbij deze worden opgenomen op basis van de duur van de huurperiode. Kosten van toezeggingen die worden gedaan als stimulering voor het sluiten van huurovereenkomsten worden als integraal deel van de totale huuropbrengsten verwerkt en lineair verdeeld over de contractperiode. Huurkortingen die als gevolg van lagere reizigersaantallen zijn verstrekt gedurende lopende overeenkomsten voor nog te leveren diensten worden lineair verdeeld over de contractperiode. Huurkortingen die met terugwerkende kracht zijn verstrekt voor reeds geleverde diensten worden niet in mindering gebracht op de opbrengsten, maar gaan mee in de beoordeling van verwachte kredietverliezen volgens IFRS 9.

Ontwikkelopbrengsten

Ontwikkelopbrengsten worden verantwoord naar rato van de prestaties die contractueel zijn afgesproken met de klant.

Print pagina