1. Activa en passiva aangehouden voor verkoop/ Beëindigde bedrijfsactiviteiten

In overeenstemming met haar strategie, die vereist dat buitenlandactiviteiten bijdragen aan het belang van de Nederlandse reiziger, heeft NS met toestemming van haar aandeelhouder toegewerkt naar een vertrek uit de Britse markt. Per 31 mei 2022 zijn Abellio Transport Group Ltd en haar groepsmaatschappijen gepresenteerd als aangehouden voor verkoop.

Op 28 februari 2023 heeft de Groep haar aandelen in Abellio Transport Group Ltd overgedragen aan het lokale management voor een initiële verkoopprijs van £ 16,5 miljoen (€ 19 miljoen). Er zijn aanvullende afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:

  • Afwikkeling van (potentiële) voordelen voortvloeiend uit openstaande claims uit het verleden door het lokale management. Na afwikkeling komen deze voordelen, na aftrek van een percentuele management fee, toe aan NS.

  • Afwikkeling en overdracht van activa van de beëindigde concessies én afwikkeling van de bijbehorende garanties voor een garantiewaarde van € 0,3 miljard. Potentiële voordelen uit de afwikkeling komen toe aan NS.

  • Earn-out regeling. NS heeft op grond van een earn-out regeling over de periode 2022-2025 recht op een deel van de gezamenlijke winst behaald op de concessie Merseyrail en London Bus business tot een maximum van £ 10 miljoen.

  • Special share. De Groep heeft 1 aandeel, met specifieke rechten (‘special share’), in Abellio UK behouden. Door middel van de special share houdt de Groep recht op potentiële voordelen uit de afwikkeling van claims en beëindigde concessies.

NS heeft recht op de waarde van de oude concessies en claims die door het lokale management voor NS worden afgewikkeld. Daarnaast zal het lokale management namens NS zorgdragen voor de afwikkeling van de beëindigde concessies. Een succesvolle afwikkeling resulteert in de vrijgave van door NS afgegeven garanties (zie noot 33 voor toelichting). De activa die zijn ontstaan na de beëindiging van bedrijfsactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk zijn toegelicht in noot 23

Per de datum van aandelenoverdracht is Abellio UK niet meer opgenomen in de consolidatie. De activa en passiva van de entiteiten die aangehouden zijn voor verkoop zijn als volgt opgebouwd per 28 februari 2023:

(in miljoenen euro's)

28 februari 2023

31 december 2022

Activa aangehouden voor verkoop

Materiële vaste activa

23

24

Immateriële vaste activa

-

-

Gebruiksrecht vaste activa

672

681

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

13

12

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

8

15

Uitgestelde belastingvorderingen

20

19

Totaal vaste activa

736

751

Voorraden

12

13

Debiteuren en overige vorderingen

417

388

Te vorderen winstbelasting

19

18

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

5

2

Geldmiddelen en kasequivalenten

304

304

Totaal vlottende activa

757

725

Totaal activa

1.493

1.476

Passiva aangehouden voor verkoop

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

89

41

Leaseverplichtingen

481

497

Personeelsbeloningen

-

-

Voorzieningen

11

10

Uitgestelde belastingverplichtingen

2

1

Totaal langlopende verplichtingen

583

549

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

-

1

Leaseverplichtingen

176

219

Verschuldigde winstbelasting

3

3

Crediteuren en overige schulden

556

538

Vooruitontvangen baten

27

28

Voorzieningen

18

9

Totaal kortlopende verplichtingen

780

798

Totaal verplichtingen

1.363

1.347

De Groep is per 31 mei 2022 gestopt met afschrijven van alle vaste activa van Abellio UK. Het effect van het stoppen met afschrijven in 2023 resulteert, tot 28 februari 2023, in € 42 miljoen lagere kosten. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de boekwaarde.

De Groep had intercompany leningen uitstaan op Abellio UK van € 173 miljoen die niet in bovenstaande opstelling zijn gepresenteerd, aangezien deze tot het moment van verkoop in de consolidatie zijn geëlimineerd. Op moment van overdracht van de aandelen van Abellio Transport Group Ltd zijn deze leningen, onder toepassing van de afwaardering ad € 85 miljoen zoals verantwoord in 2022, overgegaan naar Transport UK Group Ltd. Vanaf dat moment betreft dit leningen aan derden die zijn gepresenteerd als financiële vaste activa, zie noot 23. In de loop van 2023 zijn de leningen daadwerkelijk voor een bedrag van € 85 miljoen kwijtgescholden.

De opbouw van het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten is als volgt:

(in miljoenen euro's)

2023

2022

Opbrengsten

368

2.460

Bedrijfslasten

-331

2.251

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

1

10

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

38

219

Bijzondere waardevermindering opgenomen bij de herwaardering op reële waarde minus verkoopkosten*

-

-157

Resultaat uit verkoop deelneming

-38

-

Nettofinancieringsresultaat

10

-7

Resultaat voor winstbelastingen

10

55

Winstbelasting

-

-1

Netto resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

10

54

  • *Over deze bijzondere waardevermindering is geen winstbelasting verantwoord.

In het nettofinancieringsresultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten is tot 28 februari 2023 een intercompany rentelast van € 1 miljoen opgenomen (2022: € 10 miljoen). Deze rentelast is in bovenstaand overzicht niet meegenomen aangezien deze in de consolidatie is geëlimineerd. De recycling van herwaarderingsreserves op verkoopdatum en de waardemutaties van financiële vaste activa zijn onderdeel van het nettofinancieringsresultaat.

Het resultaat uit de verkoop van Abellio UK bedraagt € 38 miljoen negatief op 28 februari 2023. Doordat de netto boekwaarde van activa en passiva van Abellio Transport Group Ltd en haar groepsmaatschappijen op moment van verkoop hoger is dan de opbrengstwaarde (minus verwachte verkoopkosten) is sprake van een negatief resultaat. Dit negatieve resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het stoppen met afschrijven.

Samengevat is het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten als volgt weer te geven:

(in miljoenen euro's)

2023

2022

Resultaat Abellio UK vóór stoppen met afschrijven

-5

55

Effect stoppen met afschrijvingen

42

146

Bijzondere waardevermindering naar reële waarde

-

-157

Intercompany rente

1

10

Resultaat uit verkoop deelneming

-38

-

Recycling herwaarderingsreserves op verkoopdatum

-28

-

Resultaat tot en met verkoopdatum

-28

54

Waardemutaties financiële vaste activa Transport UK Group Ltd (inclusief rente)

39

-

Resultaat na verkoopdatum

39

-

Winstbelasting

-1

-

10

54

Print pagina