11. Latente winstbelasting

Het verloop van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

(in miljoenen euro's)

Netto balans per 1 januari 2023

Verwerkt in winst- en verliesrekening

Verwerkt in overig totaalresultaat

Aangehouden voor verkoop

Netto posities per 31 december 2023

Latente belasting vordering

Latente belasting verplichtingen

Materiële vaste activa

242

53

-

-

295

295

-

Immateriële vaste activa

29

13

-

-

42

42

-

Gebruiksrecht vaste activa

-37

10

-

-

-27

-27

-

Financiële vaste activa

-

-

-

-

-

7

7

Vorderingen

-3

1

-

-

-2

-2

-

Voorzieningen

-

-

-

-

-

-

-

Aan komende jaren toe te rekenen baten

10

-

-

-

10

10

-

Leningen en overige financiële verplichtingen

-

-

-

-

-

-

-

Leaseverplichtingen

23

8

-

-

31

31

-

Overige posten

4

-

1

-

5

5

-

Verliescompensatie

48

26

-

-

74

74

-

Latente belastingvorderingen (schulden)

316

111

1

-

428

435

7

Saldering vorderingen en verplichtingen

-7

-7

Latente belastingvorderingen (schulden) na saldering

428

-

(in miljoenen euro's)

Netto balans per 1 januari 2022

Verwerkt in winst- en verliesrekening

Verwerkt in overig totaalresultaat

Aangehouden voor verkoop

Netto posities per 31 december 2022

Latente belasting vordering

Latente belasting verplichtingen

Materiële vaste activa

298

-53

-

-3

242

242

-

Immateriële vaste activa

27

2

-

-

29

29

-

Gebruiksrecht vaste activa

-172

1

-

134

-37

-37

-

Financiële vaste activa

-3

3

-

-

-

17

17

Vorderingen

-2

-1

-

-

-3

-3

-

Voorzieningen

2

-3

-

1

-

-

-

Aan komende jaren toe te rekenen baten

-7

17

-

-

10

10

-

Leningen en overige financiële verplichtingen

-

-

-

-

-

-

-

Leaseverplichtingen

180

-23

-

-134

23

23

-

Overige posten

3

-1

2

-

4

4

-

Verliescompensatie

39

26

-

-17

48

48

-

Latente belastingvorderingen (schulden)

365

-32

2

-19

316

333

17

Saldering vorderingen en verplichtingen

-17

-17

Latente belastingvorderingen (schulden) na saldering

316

-

Er heeft een toets plaatsgevonden van de geprognosticeerde winsten over de jaren tot en met 2033. Dit heeft geleid tot een afwaardering van de belastingvordering tijdelijke verschillen en verliescompensatie voor een bedrag van € 9 miljoen (2022: een opwaardering van € 74 miljoen). Het totaalbedrag aan verantwoorde latente belastingvorderingen in Nederland bedraagt € 428 miljoen. Zie voor toelichting belastingdruk noot 10.

Niet opgenomen latente belastingvorderingen

Latente belastingvorderingen werden niet opgenomen met betrekking tot de volgende posten, omdat het niet waarschijnlijk is dat toekomstige belastbare winsten beschikbaar zullen zijn waarmee de Groep de voordelen kan aanwenden. De niet opgenomen latente belastingvorderingen per land zijn als volgt:

(in miljoenen euro's)

Compensabele verliezen

Tijdelijke verschillen

Totaal

Nederland

-

139

139

Duitsland

4

39

43

Totaal

4

178

182

Waarderingsgrondslag

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gevormd voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen in de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten. De berekening hiervan is gebaseerd op de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn bij terugname van de tijdelijke verschillen op basis van de belastingtarieven die per verslagdatum zijn vastgesteld of materieel zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit voorwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd indien het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekening mogelijkheden kunnen worden benut.

Latente belastingvorderingen en belastingverplichtingen worden gesaldeerd als de entiteit een in rechte afdwingbaar recht heeft om actuele belastingvorderingen te salderen met actuele belastingverplichtingen; en de uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde belastingverplichtingen verband houden met winstbelastingen die door dezelfde belastingautoriteit worden geheven op dezelfde belastbare entiteit.

Print pagina