12. Materiële vaste activa

(in miljoenen euro's)

Terreinen

Bedrijfs-gebouwen

Overige vaste installaties

Rollend materieel

Onderdelen

Apparatuur en bedrijfs-materieel

Werken en materieel in constructie

Totaal

Samenstelling 1 januari 2022

Aanschaffingsprijs

143

850

281

6.699

59

368

734

9.134

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

52

464

196

5.090

47

312

-

6.161

Boekwaarde per 1 januari 2022

91

386

85

1.609

12

56

734

2.973

Mutaties in 2022

Investeringen

-

-

-

-

-

-

389

389

Activeringen

6

15

16

265

-

22

-324

-

Bedrijfsovernames

-

13

-

-

-

10

-

23

Aangehouden voor verkoop

-4

-12

-

-4

-

-4

-3

-27

Afschrijvingen

-2

-24

-12

-180

-2

-15

-

-235

Desinvesteringen

-1

-

-1

-1

-

-

-

-3

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

3

12

7

217

2

5

94

340

Overige mutaties

1

-2

4

1

-

-12

-10

-18

Totaal mutaties boekjaar

3

2

14

298

-

6

146

469

Samenstelling 31 december 2022

Aanschaffingsprijs

145

881

272

6.836

58

297

880

9.369

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

51

493

173

4.929

46

235

-

5.927

Boekwaarde per 31 december 2022

94

388

99

1.907

12

62

880

3.442

Mutaties in 2023

Investeringen

-

-

-

-

-

-

506

506

Activeringen

1

8

11

175

-

34

-228

1

Afschrijvingen

-3

-24

-14

-185

-3

-20

-

-249

Desinvesteringen

-1

-

-

-

-

-1

-

-2

Bijzondere waardeverminderingen

-4

-15

-9

-238

-1

-7

-105

-379

Overige mutaties

-

-

2

-

1

-3

-3

-3

Totaal mutaties boekjaar

-7

-30

-10

-248

-3

3

170

-125

Samenstelling 31 december 2023

Aanschaffingsprijs

144

867

293

6.867

60

311

1.050

9.592

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

57

509

204

5.208

51

246

-

6.275

Boekwaarde per 31 december 2023

87

358

89

1.659

9

65

1.050

3.317

Voor de toelichting op de (terugneming van de) bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar noot 15.

Waarderingsgrondslag

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De kostprijs van zelfvervaardigde activa omvat materiaalkosten, directe arbeidskosten, een redelijk deel van de indirecte productiekosten en geactiveerde financieringskosten. Voor zover relevant worden de geschatte kosten van de ontmantelings- en verwijderingskosten van het actief en de herstelkosten van de locatie waar de activa zich bevinden aan de kostprijs toegevoegd.

Computersoftware die integraal onderdeel vormt van de computerapparatuur wordt geactiveerd als onderdeel van de betreffende apparatuur. Enkel activa waarvan het economisch eigendom bij de Groep berust worden op de balans opgenomen.

Winsten en verliezen op de verkoop van een materieel vast actief worden vastgesteld aan de hand van een vergelijking van de verkoopopbrengsten met de boekwaarde van het materieel vast actief en worden netto verantwoord onder de opbrengsten in de winst- en verliesrekening.

Componenten

Indien materiële vaste activa bestaan uit onderdelen met een ongelijke gebruiksduur, dan worden deze componenten als afzonderlijke posten gespecificeerd onder de materiële vaste activa.

In de boekwaarde van een materieel vast actief wordt de kostprijs opgenomen van de vernieuwing (van een deel) van dat actief wanneer die uitgaven worden gedaan en indien het waarschijnlijk is dat de vernieuwing leidt tot toekomstige economische voordelen. Alle andere kosten voor de instandhouding van de activa worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer zij worden gemaakt.

Afschrijvingen

Afschrijvingen op materiële vaste activa geschieden lineair, onder aftrek van de restwaarde en op basis van de geschatte gebruiksduur van iedere afzonderlijk materieel vast actief. Afschrijvingen worden ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Op terreinen wordt niet afgeschreven met uitzondering van bestrating. De geschatte economische gebruiksduur luidt voor de materiële vaste activa als volgt:

Type activa

Afschrijvingstermijn

Gebouwen

gedifferentieerd naar componenten (15-100 jaar); gemiddeld 40 jaar

Overige vaste installaties

10-25 jaar

Treinen

20 jaar

Bussen

6-15 jaar

Apparatuur en bedrijfsmaterieel

3-10 jaar

De aangegeven gebruiksduur is een gemiddelde van de daaronder begrepen activa en van de eventuele componenten waaruit de activa bestaan. De afschrijvingsmethode, de resterende gebruiksperiode en de restwaarde worden jaarlijks beoordeeld.

Indien een materieel vast actief door wijziging van het gebruik bestemd wordt als vastgoedobject, of indien een vastgoedobject bestemd wordt voor eigen gebruik, vindt overboeking plaats naar vastgoedobjecten respectievelijk materiële vaste activa. Omdat de waardering van beide categorieën vaste activa gelijk is geschiedt de overboeking tegen de boekwaarde.

Print pagina