10. Winstbelasting

(in miljoenen euro's)

2023

2022

Aansluiting met het effectieve belastingtarief

Resultaat voor belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

-497

564

Belasting naar de winst volgens Nederlands belastingtarief vennootschapsbelasting (25,8%)

128

-146

Effect tarief verschil buitenlandse entiteiten

7

Bijtelling gemengde kosten, investeringsaftrek etc.

5

-1

Mutatie waardering latente belastingvorderingen

-9

74

Niet gewaardeerde latente vorderingen verliescompensatie Duitsland

-41

-

Permanent verschil: Onbelaste resultaten herstructurering en afwikkeling Duitsland

17

39

Overige effecten

-

-3

Totaal winstbelasting

107

-37

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven in Nederland en Duitsland, rekening houdend met de fiscale bepalingen die permanente verschillen geven tussen de bedrijfseconomische en de fiscale resultaatbepaling. De fiscale bepalingen omvatten onder andere de deelnemingsvrijstelling en de beperking van aftrekbare kosten.

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedraagt 22% (2022: 7%).

Voor de Nederlandse fiscale eenheid geldt dat over de fiscale aangiften tot en met 2021 overeenstemming bestaat met de Belastingdienst. Over 2021 is een definitieve aanslag ontvangen; over de daaropvolgende jaren nog niet. In de jaarrekeningen van voorgaande jaren en van dit jaar is de belasting verantwoord op basis van de ingediende aangiften tot en met 2022 en de daarin gehanteerde uitgangspunten en eventuele correcties op voorgaande jaren.

Waarderingsgrondslag

De belasting over de winst of het verlies over de verslagperiode omvat de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente winstbelastingen. De winstbelasting wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen via het totaalresultaat worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen via het totaalresultaat wordt verwerkt. Alle belastingposten worden opgenomen tegen de nominale waarde.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over de verslagperiode, berekend aan de hand van belastingtarieven die gelden op balansdatum en correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Nagenoeg alle tot de Groep behorende dochterondernemingen zijn voor de vennootschapsbelasting gevoegd in de fiscale eenheid NS, met uitzondering van buitenlandse concernonderdelen.

Print pagina