9. Overige bedrijfslasten

Tot de overige bedrijfslasten behoren onder meer verzekeringen, kosten van huisvesting en inventaris, honoraria controlerend accountant, publiciteitskosten, onderhoudskosten bedrijfsmiddelen en dotaties aan voorzieningen.

Honoraria controlerend accountant

(in miljoenen euro's)

2023

2022

Wettelijke controles

2,5

4,4

Andere assuranceopdrachten

0,7

0,5

Belastingadviesdiensten

-

-

Overige dienstverlening

-

-

Totaal

3,2

4,9

De honoraria controlerend accountant bevatten de honoraria van zowel de diensten in Nederland als die van het buitenlandse netwerk (in 2022 inclusief het Verenigd Koninkrijk dat is gepresenteerd als resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten). Het aandeel van het buitenlandse netwerk in de wettelijke controles bedraagt voor 2023 € 0,1 miljoen (2022: € 2,0 miljoen).

Print pagina