19. Geldmiddelen en kasequivalenten

De kas- en banksaldi bedragen per 31 december 2023 € 460 miljoen en staan volledig ter vrije beschikking (31 december 2022: € 396 miljoen, volledig ter vrije beschikking).

Het renterisico van de Groep en een gevoeligheidsanalyse voor financiële activa en verplichtingen staan vermeld in noot 26.

Waarderingsgrondslag

Geldmiddelen en kasequivalenten worden gewaardeerd tegen reële waarde, gewoonlijk gelijk aan de nominale waarde.

Print pagina