29. Personeelsbeloningen

De langlopende personeelsbeloningen omvatten:

  • verplichtingen in verband met toegezegd-pensioenregelingen;

  • verplichtingen als gevolg van regelingen in verband met vervroegd uittreden (RVU-regeling);

  • andere werknemersvergoedingen op lange termijn waaronder jubileumuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsvergoedingen.

(in miljoenen euro's)

31 december 2023

31 december 2022

Toegezegd-pensioenregelingen

-

-

Verplichting i.v.m. tijdelijke regeling vervroegd uittreden

25

28

Jubileumverplichtingen

28

27

Arbeidsongeschiktheid verplichtingen

5

-

Totaal

58

55

Pensioenverplichtingen

Voor het personeel van de NS groepsmaatschappijen gelden de pensioenregelingen van de volgende pensioenfondsen, met vermelding van de aantallen aangesloten actieve deelnemers:

(in aantallen)

31 december 2023

31 december 2022

Pensioenfonds Rail en OV

16.920

16.063

Bedrijfstakpensioenfonds Horeca & Catering

1.155

1.231

Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

1.018

1.008

Bedrijfstakpensioenfonds Metaal & Techniek

540

-

Aanvullende pensioenregeling Servex

40

44

ScotRail

-

-

East Anglia/ Greater Anglia

-

1.768

Abellio Transport Holdings

-

16

Abellio London & Surrey

-

1.941

Abellio East Midlands

-

2.349

Abellio West Midlands

-

2.832

Pensioenregeling Pensioenfonds Rail en OV (toegezegde-bijdrageregeling)

De pensioenregeling voor de bedrijfstak Spoorwegen is ondergebracht bij het Pensioenfonds Rail en OV. Per 1 april 2020 is het Spoorwegpensioenfonds opgegaan in het Pensioenfonds Rail en OV. Deze regeling wordt voor de financiële verantwoording als een toegezegde-bijdrageregeling gekwalificeerd. Met het Pensioenfonds Rail en OV is een vaste, vooraf vastgestelde, jaarlijkse premie overeengekomen, uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag. In 2023 heeft NS de nominale pensioenpremie van 25,5% afdragen aan het pensioenfonds. Van de pensioenpremie die aan het Pensioenfonds Rail en OV wordt afgedragen komt twee derde deel voor rekening van de onderneming en één derde deel voor rekening van de medewerkers. De onderneming heeft na betaling van de overeengekomen premie geen verplichting tot het betalen van aanvullende bedragen in geval sprake zou zijn van een tekort bij het pensioenfonds. De actuariële risico’s en de beleggingsrisico’s liggen bij het pensioenfonds en zijn deelnemers.

Eind 2015 heeft de Groep voor de afwikkeling van het premiepad nieuwe afspraken gemaakt met het pensioenfonds, ingaande per 1 januari 2016. Het werknemersgedeelte van het premiepad (1/3 deel van het bedrag) is ultimo 2022 volledig verrekend met de werknemers. Het werkgeversgedeelte van het premiepad (2/3 deel van het bedrag) is toegevoegd aan de afkoopsom loonkostensprong en zal tot 2035 additioneel ten gunste van de pensioenkosten worden verantwoord (noot 28).

De aanvullende pensioenregeling Servex is een toegezegde-bijdrageregeling. Voor Abellio London & Surrey (beëindigde bedrijfsactiviteiten) golden eveneens toegezegde-bijdrageregelingen.

Bedrijfstakpensioenfondsen (horeca en catering, levensmiddelen, metaal en techniek)

Het basispensioen voor iedere werknemer is gedekt door fondsen van meerdere werkgevers, waarin ook andere ondernemingen deelnemen op basis van wettelijke verplichtingen. Deze fondsen kennen een geïndexeerde middelloonregeling en zijn derhalve toegezegd-pensioenregelingen. Aangezien deze fondsen niet uitgerust zijn om de vereiste informatie te verstrekken over het evenredige deel van de pensioenverplichtingen en fondsbeleggingen van de Groep worden de toegezegd-pensioenregelingen verwerkt als toegezegde-bijdrageregelingen. De Groep is verplicht de vooraf bepaalde premie voor deze regelingen te betalen. De Groep mag geen surplus terugvorderen. De Groep kan het teveel betaalde niet terugvorderen en is niet verplicht tekorten aan te zuiveren, behalve door middel van aanpassing van toekomstige premies.

De deelnemers aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Metaal & Techniek betreft werknemers in fietsenstallingen en reparatielocaties van NS Stations, die per 1 oktober 2023 bij NS in dienst zijn getreden.

Toegezegd-pensioenregelingen Verenigd Koninkrijk

Abellio Greater Anglia, Abellio ScotRail, Abellio West Midlands, Abellio East Midlands en Abellio Transport Holdings hebben het beheer van de pensioenregeling voor hun personeel ondergebracht bij het Railways Pension Scheme. Het betreffende fonds is te beschouwen als ondernemingspensioenfonds en de pensioenregeling als een toegezegd-pensioenregeling. Als gevolg van de beëindiging van de ScotRail concessie per 1 april 2022 zijn de pensioenverplichtingen overgedragen aan de nieuwe concessienemer.

Elk bedrijf is een aangewezen werkgever voor één of meer kostendelingsovereenkomsten binnen het Railways Pension Scheme. Dergelijke kostendelingsovereenkomsten zijn gericht op een pensioen dat gedurende het hele leven uitgekeerd wordt. Het pensioenbedrag is afhankelijk van hoe lang een werknemer een actieve deelnemer is van de pensioenregeling en van zijn salaris bij uittreding uit de regeling (‘eindloonregeling’).

Wegens het karakter van de kostendelingsovereenkomsten worden de verschuldigde bijdragen, ter dekking van zowel de kosten van de opgebouwde uitkeringen als een eventueel tekort tussen de waarde van de activa en de waarde van de pensioenverplichtingen, gezamenlijk gedragen door de werkgever en de bijdragende deelnemers, in een verhouding van respectievelijk 60%/40%. Als gevolg daarvan neemt de werkgever 60% van de totale pensioenlasten en pensioenverplichtingen op de balans op. Het Railways Pension Scheme wordt beheerd door de Trustee, Railways Pension Trustee Company Limited. De activa van de regelingen worden belegd via beleggingsfondsen, elk met een verschillend risico- en rendementsprofiel.

Om het karakter van de concessie te weerspiegelen wordt voor Abellio Greater Anglia, Abellio ScotRail, Abellio East Midlands en Abellio West Midlands het nadelige verschil tussen pensioenverplichtingen en pensioenvermogen opgenomen onder ‘langlopende verplichtingen’ voor zover dit betrekking heeft op de concessieperiode. Het resterende bedrag aan het einde van de concessieperiode wordt niet in de balans opgenomen, omdat het deel uitmaakt van de schulden van de volgende concessiehouder. De netto verplichtingen bedroegen ultimo 2022 nihil. De gemiddelde looptijd van beide pensioenverplichtingen ultimo 2022 was ongeveer 20 jaar.

Bij het bepalen van de pensioenlasten worden alleen die lasten verwerkt in de winst- en verliesrekening die gedurende de concessieperiode ten laste komen van de concessienemer (de Groep). Deze netto pensioenkosten worden daarom berekend, rekening houdend met het deel van de kosten dat gedragen zal worden door de werknemers (40%) en door andere partijen na afloop van de huidige concessieperiode. Deze netto berekening houdt wel rekening met een eventuele toerekening binnen de concessieperiode, die (mogelijk) kan optreden bij de driejaarlijkse beoordelingen tijdens de concessieperiode of aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen over de concessieperiode. De pensioenlasten zijn verantwoord onder het Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Sinds 31 mei 2022 is Abellio UK gepresenteerd als activa en passiva aangehouden voor verkoop. De verkooptransactie is op 28 februari 2023 voltooid, waarna Abellio UK niet meer is opgenomen in de consolidatie. De toelichting op de toegezegd-pensioenregelingen van het Verenigd Koninkrijk betreft daarom Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten/Passiva aangehouden voor verkoop.

De pensioenverplichtingen en het pensioenvermogen zijn gebaseerd op actuariële berekeningen die per 31 december 2022 zijn uitgevoerd. Ultimo 2022 bedroeg de netto verplichting van Abellio Transport Holdings Limited nihil, gepresenteerd als Passiva aangehouden voor verkoop. Op 28 februari 2023 heeft geen actuariële berekening plaatsgevonden. Gezien de verwerking van de regeling is de impact op resultaat en vermogen in deze periode beperkt.

Uitgangspunten toegezegd-pensioenregelingen

Bij de bepaling van de pensioenverplichtingen en het pensioenvermogen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd (gebaseerd op gewogen gemiddelde):

31 december 2023

31 december 2022

Disconteringsvoet

n.v.t.

4,9%

Loonsomstijging

n.v.t.

2,9%

Pensioenstijging

n.v.t.

2,9%

Inflatie

n.v.t.

3,3%

Tabel voor de levensverwachtingen per 31 december 2022: S3NA tables met CMI 2019 projecties plus lange termijnverwachting van 1,25 % per jaar.

Samenstelling

De samenstelling van de pensioenverplichtingen is als volgt:

(in miljoenen euro's)

31 december 2023

31 december 2022

Reële waarde van de fondsbeleggingen

-

1.958

Contante waarde van de toegezegd-pensioenrechten

-

1.872

Verschil

-

-86

Aandeel van de werknemers

-

35

Verschil aan het einde van de concessieperiode

-

51

Netto verplichtingen van de Groep (over de concessieperiode)

-

-

Verloop

Het verloop van het pensioenvermogen en van de pensioenverplichtingen is als volgt:

(in miljoenen euro's)

2023

2022

Fondsbeleggingen per 1 januari

1.958

3.519

Vervreemding Verenigd Koninkrijk

-1.958

-

Rentebaten

-

41

Pensioenpremies (inclusief werknemersdeel)

-

52

Uitbetaalde pensioenen

-

-70

Administratiekosten

-

-7

Rendement op fondsbeleggingen, exclusief rentebaten

-

-227

Koersresultaat

-

-178

Concessiebeëindiging

-

-1.172

Fondsbeleggingen per 31 december

-

1.958

Verplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioenrechten per 1 januari

1.872

5.746

Vervreemding Verenigd Koninkrijk

-1.872

-

Pensioenlasten

-

167

Interestkosten

-

67

Uitbetaalde pensioenen

-

-70

Netto-actuariële winst of verlies

-

-2.122

Koersresultaat

-

-291

Concessiebeëindiging

-

-1.625

Verplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioenrechten per 31 december

-

1.872

Samenstelling pensioenvermogen

De samenstelling van het pensioenvermogen is als volgt:

(in miljoenen euro's)

31 december 2023

31 december 2022

Aandelen

-

1.531

Vastrentende waarden

-

133

Vastgoed

-

162

Geldmiddelen

-

-

Overig

-

132

Totaal

-

1.958

Pensioenkosten verwerkt in de winst- en verliesrekening

(in miljoenen euro's)

2023

2022

Pensioenlasten (werkgeversdeel)

5

100

Renteresultaat

-

-

Administratiekosten

-

4

Aanpassing als gevolg van beperking concessieperiode

-

-72

Totaal pensioenlasten beëindigde bedrijfsactiviteiten

5

32

Niet gerealiseerde actuariële resultaten

(in miljoenen euro's)

2023

2022

Actuariële winst of verlies als gevolg van:

- demografische veronderstellingen

-

-2

- financiële veronderstellingen

-

-2.190

- aanpassing op grond van ervaringen

-

-383

Rendement op fondsbeleggingen, exclusief rentebaten

-

227

Aanpassing als gevolg van beperking concessieperiode

-

1.402

Veranderingen in deelnemersaandeel

-

939

Totaal

-

-7

Overige verplichtingen

Regeling Vervoegd Uittreden

In 2021 is de tijdelijke Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) ingevoerd. Hierbij mogen werknemers die in dienst zijn en vóór 1 januari 2028 de AOW-datum bereiken maximaal 3 jaar eerder met pensioen, waarbij dan een bedrag van € 22.164 bruto wordt uitgekeerd in ofwel maandelijkse termijnen ofwel ineens. In 2022 is deze regeling met één jaar verlengd (vóór 1 januari 2029) en opgehoogd naar € 24.444 voor ingang van de regeling vanaf 1 januari 2023.

Deze regeling wordt beschouwd als een zogenoemde 'post-employment' regeling, waarbij de servicekosten via de winst-en-verliesrekening worden verwerkt en de ongerealiseerde actuariële resultaten via het overzicht totaalresultaat.

Verloop overige verplichtingen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

(in miljoenen euro's)

Verplichting Regeling Vervroegd Uittreden

Jubileum verplichtingen

Arbeids- ongeschiktheid verplichtingen

Totaal

Verplichtingen per 1 januari 2022

16

31

-

47

Servicekosten via winst- en verliesrekening

-

2

-

2

Servicekosten als gevolg van planaanpassing via winst- en verliesrekening

3

-

-

3

Uitkeringen

-4

-2

-

-6

Ongerealiseerde actuarieel resultaten via het overzicht totaalresultaat

13

-

-

13

Actuarieel resultaten via winst- en verliesrekening

-

-4

-

-4

Verplichtingen per 31 december 2022

28

27

-

55

Opgenomen onder:

Langlopend

22

24

-

46

Kortlopend

6

3

-

9

Verplichtingen per 1 januari 2023

28

27

-

55

Servicekosten via winst- en verliesrekening

1

2

5

8

Servicekosten als gevolg van planaanpassing via winst- en verliesrekening

-

-

-

-

Interestkosten via winst- en verliesrekening

-

1

-

1

Uitkeringen

-7

-2

-

-9

Ongerealiseerde actuarieel resultaten via het overzicht totaalresultaat

3

-

-

3

Actuarieel resultaten via winst- en verliesrekening

-

-

-

-

Verplichtingen per 31 december 2023

25

28

5

58

Opgenomen onder:

Langlopend

17

26

5

48

Kortlopend

8

2

-

10

Regeling Vervroegd Uittreden

Voor de berekening van de RVU verplichting wordt de prognosetafel AG2022 gebruikt.

De servicekosten als gevolg van planaanpassing in 2022 hangen samen met de verhoging van het uitkeringsbedrag en de verlenging van de regeling met 1 jaar, die voortvloeien uit de CAO afspraken.

Het actuarieel resultaat dat via het overzicht totaalresultaat is verwerkt wordt in 2023 veroorzaakt door een wijziging van de inschattingen ten aanzien van de deelnamekans aan de RVU-regeling. In 2022 werd dit resultaat veroorzaakt door een wijziging in marktrente, een aanpassing van de sterftetabel en een wijziging van de inschattingen ten aanzien van de deelnamekans aan de RVU-regeling.

De gevoeligheden zijn als volgt:

2023

2022

Discontering (-0,5%)

0,8%

1,0%

Deelnamekans (+10%)

8,4%

8,8%

Jubileumverplichtingen

Voor de berekening van de jubileumverplichtingen wordt de prognosetafel AG2022 gebruikt.

De gevoeligheden zijn als volgt:

2023

2022

Discontering (-0,5%)

3,5%

3,6%

Loonsomstijging (0,5%)

3,7%

3,3%

Carrièrekansen (+25%)

2,1%

2,0%

Ontslagkansen (+25%)

-5,1%

-5,2%

Arbeidsongeschiktheid verplichtingen

Dit betreft een verplichting voor:

  • een CAO aanvulling voor arbeidsongeschikten in dienst van NS, die tot en met 2023 door de Stichting ter Bevordering van Arbeidsparticipatie bij Arbeidsongeschiktheid is uitgekeerd. Vanaf 2024 keert NS deze CAO aanvulling uit. De betreffende regeling is gesloten voor nieuwe deelnemers;

  • een reïntegratietoeslag die NS betaalt aan een groep arbeidsongeschikten.

Voor de berekening van de arbeidsongeschiktheid verplichtingen wordt de prognosetafel AG2022 gebruikt.

De gevoeligheden zijn als volgt:

2023

2022

Discontering (-0,5%)

3,1%

n.v.t.

Loonsomstijging (0,5%)

3,4%

n.v.t.

Print pagina