27. Nettofinancieringsresultaat

(in miljoenen euro's)

2023

2022

Rentebaten uit financiële activa

14

10

Koersverschillen

3

4

Overige financiële baten

84

187

Financieringsbaten

101

201

Rentelasten uit tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële verplichtingen

-32

-10

Rentelasten leaseverplichtingen

-6

-4

Koersverschillen

-6

-11

Rentelasten als gevolg van oprenting voorzieningen/overige personeelsbeloningen

-3

-1

Overige financiële lasten

-11

-2

Financieringslasten

-58

-28

Nettofinancieringsresultaat opgenomen in de winst- en verliesrekening

43

173

Onder overige financiële baten is in 2023 een bedrag van € 66 miljoen verantwoord als gevolg van de vrijval van voorziene verplichtingen en garanties in relatie tot de insolventieprocedures in Duitsland (zie noot 30).

Onder overige financiële baten 2022 is een boekhoudkundige opwaardering van € 103 miljoen verwerkt als gevolg van 'acquisition accounting', waarbij activa en passiva opnieuw zijn beoordeeld. Aandeelhoudersverplichtingen alsmede een deel van de crediteurenverplichtingen worden vrijgegeven, zoals overeengekomen in het insolventieplan, en zijn afgezet ten opzichte van de koopsom. Daarnaast zijn garanties die in 2021 voorzien waren in verband met de onzekerheden in de overname van de concessies in Mitteldeutschland ad € 77 miljoen in 2022 vrijgevallen en verantwoord als financiële bate.

Waarderingsgrondslag

Financieringsbaten omvatten de rentebaten op geïnvesteerde gelden, leasebaten, winst op de verkoop van voor verkoop beschikbare financiële activa en winsten op afdekkingsinstrumenten die in de winst- en verliesrekening worden opgenomen. Rentebaten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen naarmate deze opbouwen, door middel van de effectieve-rentemethode. Dividendbaten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen op het moment dat het recht op betaling wordt gevestigd.

Financieringslasten omvatten de rentelasten op opgenomen gelden, leasecontracten, de oprenting van voorzieningen en verliezen op afdekkingsinstrumenten die in de winst- en verliesrekening worden opgenomen. Alle financieringskosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of productie van een in aanmerking komend actief worden met behulp van de effectieve-rentemethode in de winst- en verliesrekening opgenomen. In 2023 en 2022 zijn er geen financieringskosten geactiveerd.

Valutakoerswinsten en -verliezen maken deel uit van de financiële baten of lasten.

Print pagina