16. Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

De financiële gegevens van de investeringen verwerkt volgens de equity-methode, met een boekwaarde van € 12 miljoen (2022: € 12 miljoen), zijn onderstaand opgenomen.

(in miljoenen euro's)

2023

2022

Vlottende activa

17

14

waarvan Geldmiddelen en kasequivalenten

7

7

Vaste activa

25

9

Kortlopende verplichtingen

8

3

waarvan kortlopende financiële verplichtingen

-

-

Langlopende verplichtingen

-

-

waarvan langlopende financiële verplichtingen

-

-

Netto vermogen (op basis van 100%)

35

21

Boekwaarde investeringen verwerkt volgens equity-methode per 31 december

12

12

Opbrengsten

28

19

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

3

2

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

-3

-3

Financieringsbaten

-

-

Financieringslasten

-

-

Winstbelasting

-

-

Winst over de verslagperiode

-3

-

Totaalresultaat over de verslagperiode

-3

1

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-1

-

Aandeel in overige totaalresultaat

-

-

Aandeel in totaalresultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-1

-

Ontvangen dividend

-

-

Ten aanzien van de investeringen verwerkt volgens de equity-methode zijn er geen materiële voorwaardelijke activa en/of verplichtingen. Ten aanzien van de waardering van de belangen in joint ventures zijn er geen significante schattingen en beoordelingen.

Een volledige lijst van groepsmaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures in overeenstemming met de volgens de artikelen 2:379 en 2:414 BW vereiste vermeldingen is neergelegd op het kantoor van het Handelsregister te Utrecht.

Waarderingsgrondslag

De belangen van de Groep in investeringen verwerkt volgens de equity-methode bestaan uit belangen in geassocieerde deelnemingen en in joint ventures.

Geassocieerde deelnemingen zijn die entiteiten waarin de Groep invloed van betekenis heeft op het financiële en operationele beleid, maar waarover zij geen zeggenschap heeft. Een joint venture is een overeenkomst waarover de Groep gezamenlijke zeggenschap uitoefent, en waarbij de Groep eerder rechten heeft ten aanzien van de netto-activa van de overeenkomst dan rechten ten aanzien van de activa en verplichtingen ten aanzien van de schulden.

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, worden verantwoord op basis van de equity-methode en worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. In die kostprijs van de investering zijn de transactiekosten inbegrepen. Na de eerste verantwoording bevat de geconsolideerde jaarrekening het aandeel van de Groep in de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de investeringen verwerkt volgens de equity-methode, tot aan de datum waarop voor het laatst sprake is van invloed van betekenis.

Print pagina