14. Immateriële vaste activa

(in miljoenen euro's)

Goodwill

Software

Totaal

Samenstelling 1 januari 2022

Aanschaffingsprijs

11

827

838

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-

493

493

Boekwaarde per 1 januari 2022

11

334

345

Mutaties in 2022

Investeringen

-

46

46

Bedrijfsovernames

-

28

28

Aangehouden voor verkoop

-11

-1

-12

Afschrijvingen

-

-133

-133

Desinvesteringen

-

-2

-2

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

33

33

Overige mutaties

-

14

14

Totaal mutaties boekjaar

-11

-15

-26

Samenstelling 31 december 2022

Aanschaffingsprijs

-

898

898

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-

579

579

Boekwaarde per 31 december 2022

-

319

319

Mutaties in 2023

Investeringen

-

34

34

Bedrijfsovernames

-

-

-

Afschrijvingen

-

-125

-125

Desinvesteringen

-

-

-

Bijzondere waardeverminderingen

-

-23

-23

Overige mutaties

-

-2

-2

Totaal mutaties boekjaar

-

-116

-116

Samenstelling 31 december 2023

Aanschaffingsprijs

-

912

912

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-

-709

-709

Boekwaarde per 31 december 2023

-

203

203

Voor de toelichting op de (terugneming van de) bijzondere waardeverminderingen wordt verwezen naar noot 15.

Waarderingsgrondslag

Goodwill

Alle bedrijfscombinaties worden administratief verwerkt via toepassing van de overnamemethode. Goodwill betreft het bedrag dat voortvloeit uit de overname van dochterondernemingen. Goodwill komt overeen met het verschil tussen de kostprijs van de overname en de reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa en passiva op het moment van aankoop. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Negatieve goodwill, die bij een overname ontstaat, wordt direct in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Overige immateriële vaste activa

De overige door de Groep verworven of geproduceerde immateriële vaste activa met een eindige gebruiksduur worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve amortisatie en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Uitgaven na eerste opname voor geactiveerde immateriële vaste activa worden uitsluitend geactiveerd wanneer hierdoor de toekomstige economische voordelen toenemen die zijn besloten in het specifieke actief waarop zij betrekking hebben. Alle overige uitgaven, inclusief intern gegenereerde goodwill en handelsmerken, worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer zij worden gemaakt.

De amortisatie geschiedt lineair ten laste van de winst- en verliesrekening op basis van de geschatte gebruiksduur van de immateriële vaste activa, behoudens goodwill, vanaf de datum dat deze beschikbaar zijn voor gebruik. De geschatte gebruiksduur luidt als volgt:

  • Software 3 - 10 jaar

Print pagina