Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

32. Leases

Groep als lessee

De Groep heeft leasecontracten voor materieel, vastgoed en overige bedrijfsmiddelen die gebruikt worden in haar activiteiten. De verplichtingen van de Groep uit hoofde van de leaseovereenkomsten zijn gewaarborgd door het eigendomsrecht van de lessor op de geleasede activa. Over het algemeen is de Groep beperkt in de mogelijkheid om de geleasede activa te subleasen. Er zijn verschillende leasecontracten die verlengings- en beëindigingsopties bevatten. Deze worden hieronder verder besproken.

De Groep heeft ook bepaalde leaseovereenkomsten voor machines met een leaseperiode van 12 maanden of minder en leaseovereenkomsten voor kantoorapparatuur met een lage waarde. De Groep past de opnamecriteria voor 'korte termijn-lease' en 'lease van laagwaardige activa' -vrijstellingen voor deze leasecontracten toe.

Hieronder worden de boekwaarden van de opgenomen gebruiksrechten vaste activa en de mutaties gedurende de periode weergegeven.

(in miljoenen euro's)

Materieel

Vastgoed

Overig

Totaal

     

Samenstelling 1 januari 2021

    
     

Aanschaffingsprijs

2.977

214

27

3.218

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

1.254

86

13

1.353

Boekwaarde per 1 januari 2021

1.723

128

14

1.865

     

Mutaties in 2021

    

Toevoegingen

255

15

8

278

Desinvesteringen

-1

-

-1

-2

Deconsolidatie

-890

-

-

-890

Afschrijvingen

-458

-15

-3

-476

Bijzondere waardeverminderingen

-13

-

-

-13

Terugneming bijzondere waardevermindering

-

-

-

-

Koersverschillen vreemde valuta

44

2

-

46

Overige mutaties

37

-17

-1

19

Totaal mutaties boekjaar

-1.026

-15

3

-1.038

     

Samenstelling 31 december 2021

    
     

Aanschaffingsprijs

2.006

195

26

2.227

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

1.309

82

9

1.400

Boekwaarde per 31 december 2021

697

113

17

827

     

Mutaties in 2022

    

Toevoegingen

121

35

2

158

Desinvesteringen

-

-30

-2

-32

Bedrijfsovernames

360

14

-

374

Aangehouden voor verkoop

-615

-32

-14

-661

Afschrijvingen

-169

-13

-1

-183

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

Terugneming bijzondere waardevermindering

5

7

-

12

Koersverschillen vreemde valuta

-34

-2

-1

-37

Overige mutaties

-1

2

2

3

Totaal mutaties boekjaar

-333

-19

-14

-366

     

Samenstelling 31 december 2022

    
     

Aanschaffingsprijs

473

160

3

636

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

109

66

-

175

Boekwaarde per 31 december 2022

364

94

3

461

Hieronder worden de boekwaarden van de leaseverplichtingen en de mutaties gedurende de periode weergegeven:

(in miljoenen euro's)

2022

2021

Leaseverplichtingen per 1 januari

930

2.066

Toevoegingen

132

277

Bedrijfsovernames

364

-

Deconsolidatie

-

-993

Toegerekende rente

4

21

Betalingen

-220

-499

Aangehouden voor verkoop

-707

7

Valutaverschillen

-39

51

Lease verplichtingen per 31 december

464

930

   

Opgenomen onder:

  

Langlopend

377

634

Kortlopend

87

296

De leaseverplichting kan worden opgesplitst naar de volgende landen:

(in miljoenen euro's)

31 december 2022

31 december 2021

Verenigd Koninkrijk

-

784

Duitsland

331

-

Nederland

133

146

Totaal

464

930

De analyse van de looptijd van de leaseverplichtingen wordt toegelicht in noot 25.

De volgende bedragen zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening:

(in miljoenen euro's)

2022

2021

Afschrijvingskosten gebruiksrecht vaste activa

59

69

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-12

-

Rentelasten leasecontracten

4

7

Totaal opgenomen in de winst- en verliesrekening

51

76

De Groep heeft geen leaseovereenkomsten met materiële variabele leasebetalingen.

Waarderingsgrondslag

De Groep neemt een gebruiksrecht en een leaseverplichting op de aanvangsdatum van de leaseovereenkomst op. Het gebruiksrecht wordt in eerste instantie gewaardeerd tegen kostprijs, die bestaat uit het initiële bedrag van de leaseverplichting, aangepast voor eventuele leasebetalingen die op of voor de aanvangsdatum van de leaseovereenkomst zijn gedaan, plus eventuele initiële directe kosten die zijn gemaakt en een schatting van de kosten voor de ontmanteling en verwijdering van het onderliggende actief of voor het herstel van het onderliggende actief of de locatie waar het actief zich bevindt, verminderd met eventuele ontvangen leasebonussen.

Het gebruiksrecht wordt vervolgens lineair afgeschreven vanaf de aanvangsdatum tot het einde van de leaseperiode. De gemiddelde afschrijvingstermijnen zijn:

  • Materieel 6 jaar

  • Vastgoed 11 jaar

  • Overig 9 jaar

Daarnaast wordt het gebruiksrecht van het actief periodiek verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen en aangepast voor bepaalde herwaarderingen van de leaseverplichting.

De leaseverplichting wordt in eerste instantie gewaardeerd tegen de contante waarde van de leasebetalingen die niet zijn betaald op de aanvangsdatum, gedisconteerd met behulp van de marginale rentevoet van de Groep. De marginale rentevoet bestaat uit risicovrije rentevoet, verhoogd met een opslag voor het landenrisico en rekening houdend met het object. De leaseverplichting wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode. Ze wordt geherwaardeerd wanneer er een wijziging is in de toekomstige leasebetalingen als gevolg van een wijziging in een index of tarief, als er een wijziging is in de schatting van de Groep van het bedrag dat naar verwachting verschuldigd zal zijn onder een restwaardegarantie, als de Groep zijn beoordeling wijzigt van het feit of hij een aankoop-, verlengings- of beëindigingsoptie zal uitoefenen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina