Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

29. Aan komende jaren toe te rekenen baten

(in miljoenen euro's)

31 december 2022

31 december 2021

Afkoopsommen

125

142

Correctiemechanisme concessievergoeding

37

54

Aan komende jaren toe te rekenen baten

162

196

Af: naar kortlopend

-34

-35

Totaal langlopend per 31 december

128

161

De afkoopsom loonkostensprong, als gevolg van de verzelfstandiging van het Pensioenfonds Rail en OV in 1994, valt naar verwachting tot 2035 vrij ten gunste van het resultaat. Het correctiemechanisme concessievergoeding is opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst van de HRN concessie (zie noot 33) en zal lineair vrijvallen ten gunste van het resultaat gedurende de looptijd van de concessie (tot en met 2024).

Waarderingsgrondslag

Deze baten hebben betrekking op ineens ontvangen bedragen die voortvloeien uit overeenkomsten waarvan de looptijd zich uitstrekt over toekomstige jaren. De baten worden gedurende de looptijd van de overeenkomsten waarmee ze verband houden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. De baten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Toevoegen aan verslag
Print pagina