Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

28. Nettofinancieringsresultaat

(in miljoenen euro's)

2022

2021

   

Rentebaten uit financiële activa

10

1

Koersverschillen

4

2

Overige financiële baten

192

-

Financieringsbaten

206

3

   

Rentelasten uit tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële verplichtingen

-10

-10

Rentelasten leaseverplichtingen

-4

-7

Koersverschillen

-11

-

Rentelasten als gevolg van oprenting voorzieningen/overige personeelsbeloningen

-1

-5

Overige financiële lasten

-2

-312

Financieringslasten

-28

-334

   

Nettofinancieringsresultaat opgenomen in de winst- en verliesrekening

178

-331

Onder overige financiële baten is een boekhoudkundige opwaardering van € 108 miljoen verwerkt als gevolg van 'acquisition accounting', waarbij activa en passiva opnieuw zijn beoordeeld. Aandeelhoudersverplichtingen alsmede een deel van de crediteurenverplichtingen worden vrijgegeven, zoals overeengekomen in het insolventieplan, en zijn afgezet ten opzichte van de koopsom. Dit positieve resultaat in 2022 moet worden bezien in samenhang met de in 2021 verantwoorde financieringslasten van de afwaardering van de lening en herstructureringskosten met betrekking tot de beëindiging van een aantal concessies. Daarnaast zijn garanties die in 2021 voorzien waren in verband met de onzekerheden in de overname van de concessies in Mitteldeutschland ad € 77 miljoen in 2022 vrijgevallen en is verantwoord als financiële bate.

Waarderingsgrondslag

Financieringsbaten omvatten de rentebaten op geïnvesteerde gelden, leasebaten, winst op de verkoop van voor verkoop beschikbare financiële activa en winsten op afdekkingsinstrumenten die in de winst- en verliesrekening worden opgenomen. Rentebaten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen naarmate deze opbouwen, door middel van de effectieve-rentemethode. Dividendbaten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen op het moment dat het recht op betaling wordt gevestigd.

Financieringslasten omvatten de rentelasten op opgenomen gelden, leasecontracten, de oprenting van voorzieningen en verliezen op afdekkingsinstrumenten die in de winst- en verliesrekening worden opgenomen. Alle financieringskosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of productie van een in aanmerking komend actief worden met behulp van de effectieve-rentemethode in de winst- en verliesrekening opgenomen. In 2022 en 2021 zijn er geen financieringskosten geactiveerd.

Valutakoerswinsten en -verliezen maken deel uit van de financiële baten of lasten.

Toevoegen aan verslag
Print pagina