Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

25. Eigen vermogen

Voor het verloop van het eigen vermogen wordt verwezen naar het geconsolideerd mutatie overzicht van het eigen vermogen.

Zowel per 31 december 2022 als per 31 december 2021 bestond het maatschappelijk kapitaal uit 4 miljoen gewone aandelen met een nominale waarde van € 453,78 (oorspronkelijk NLG 1.000). Er zijn 2.230.738 geplaatste aandelen die geheel zijn volgestort. Alle geplaatste aandelen zijn in handen van de Staat der Nederlanden. De houders van aandelen zijn gerechtigd tot dividend zoals dit jaarlijks wordt gedeclareerd op basis van het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders betreffende de resultaatbestemming. De aandeelhouders hebben het recht om per aandeel één stem uit te brengen tijdens vergaderingen van de vennootschap.

De jaarrekening over 2021 en de bestemming van het resultaat zijn vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering van 3 maart 2022. Overeenkomstig het voorstel is het resultaat dat toekomt aan de aandeelhouders van de vennootschap ad € 339 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve.

Het verloop van de overige reserves is als volgt:

(in miljoenen euro's)

Reserve omrekenings verschillen

Afdekkings reserve

Reële waarde reserve

Actuariële reserve

Herwaarderings reserve deelnemingen

Reserve beëindigde bedrijfsactiviteiten aangehouden voor verkoop

Totaal overige reserves

Stand per 1 januari 2021

-21

-23

53

-1

13

-

21

        

Niet-gerealiseerde resultaten

-14

29

-

-

-

-

15

Overige mutaties

-

-

-

-

-

-

-

        

Stand per 31 december 2021

-35

6

53

-1

13

-

36

        

Niet-gerealiseerde resultaten

1

36

1

-4

-

-

34

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

32

-4

-

-3

-13

-12

-

Overige mutaties

2

-

-

-2

-

-

-

        

Stand per 31 december 2022

-

38

54

-10

-

-12

70

De overige mutaties hangen samen met de overheveling van de overige reserves van de beëindigde bedrijfsactiviteiten aangehouden voor verkoop naar een separate reserve (zie noot 2).

Statutaire resultaatbestemming

Conform artikel 21 lid 2 der Statuten van NV Nederlandse Spoorwegen bepaalt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de bestemming van een eventueel voordelig saldo van de winst- en verliesrekening.

Voorstel tot resultaatbestemming

Aan de Vergadering zal worden voorgesteld om van het positieve resultaat ad € 579 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.

Waarderingsgrondslag

Reserve omrekeningsverschillen

De reserve omrekeningsverschillen omvat alle koersverschillen op vreemde valuta die ontstaan door de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse activiteiten, evenals door de omrekening van verplichtingen waarmee de netto-investering van de vennootschap in een buitenlandse groepsmaatschappij is afgedekt.

Afdekkingsreserve

De afdekkingsreserve bestaat uit de cumulatieve mutatie in de reële waarde van afdekkingsinstrumenten (derivaten) wanneer de afgedekte transactie nog niet heeft plaatsgevonden of de afgedekte positie nog niet is afgewikkeld.

Reële-waardereserve

De reële-waardereserve omvat de cumulatieve mutatie in de reële waarde van tegen reële waarde gewaardeerde beleggingen - totaalresultaat en de cumulatieve mutatie in de reële waarde van tegen reële waarde gewaardeerde beleggingen - schuldinvestering, totdat de belegging niet langer in de balans wordt opgenomen.

Actuariële reserve

De actuariële reserve heeft betrekking op de actuariële winsten en verliezen, bestaande uit het verschil tussen de werkelijke en de verwachte mutaties in de pensioenverplichtingen en beleggingsresultaten op pensioenactiva (zie noot 30).

Herwaarderingsreserve deelnemingen

De herwaarderingsreserve deelnemingen omvat de cumulatieve niet gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen van de investeringen verwerkt volgens de equity-methode.

Reserve beëindigde bedrijfsactiviteiten aangehouden voor verkoop

De overige reserves die betrekking hebben op de beëindigde bedrijfsactiviteiten worden overgeheveld naar deze reserve. Het karakter van de reserves blijft ongewijzigd.

Toevoegen aan verslag
Print pagina