Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22. Crediteuren en overige schulden

(in miljoenen euro's)

31 december 2022

31 december 2021

Handelscrediteuren

219

446

Kortlopend deel van aan komende jaren toe te rekenen baten

35

35

Overige belastingen en sociale lasten

103

107

Overige schulden

839

771

Overlopende passiva

110

288

Totaal

1.306

1.647

Onder de crediteuren en overige schulden is een bedrag van € 24 miljoen (2021: € 36 miljoen) opgenomen met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid, waarvan ultimo 2022 € nihil betrekking heeft op de NOW-regeling (per 31 december 2021: € 8 miljoen). Ultimo 2022 heeft NS € 360 miljoen (ultimo 2021: € 313 miljoen) aan zekerheden ontvangen in de vorm van margin gelden van Eneco, die zijn verantwoord onder de overige schulden.

Het liquiditeitsrisico van de Groep uit hoofde van handelscrediteuren en overige te betalen posten staat vermeld in noot 27 en de continuïteitsparagraaf.

Toevoegen aan verslag
Print pagina