Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

20. Geldmiddelen en kasequivalenten

(in miljoenen euro's)

31 december 2022

31 december 2021

Kas- en banksaldi

396

680

De kas- en banksaldi staan volledig ter vrije beschikking (31 december 2021: € 28 miljoen niet ter vrije beschikking).

In het Verenigd Koninkrijk (aangehouden voor verkoop) staat per 31 december 2022 € 16 miljoen niet ter vrije beschikking. Dit heeft betrekking op vooruitontvangen abonnementsgelden.

Het renterisico van de Groep en een gevoeligheidsanalyse voor financiële activa en verplichtingen staan vermeld in noot 27.

Waarderingsgrondslag

Geldmiddelen en kasequivalenten worden gewaardeerd tegen reële waarde, gewoonlijk gelijk aan de nominale waarde.

Toevoegen aan verslag
Print pagina