Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

18. Voorraden

(in miljoenen euro's)

31 december 2022

31 december 2021

Onderhoudsmaterialen

148

152

Projecten in aanbouw onverkocht

18

11

Handelsgoederen

54

13

Totaal

220

176

De voorraden onderhoudsmaterialen bestaan uit grondstoffen en materialen ten behoeve van de productie en het onderhoud van halffabricaten en eindproducten van het onderhoudsbedrijf. In 2022 bedraagt de als last opgenomen vermindering van de voorraadwaarde tot netto-opbrengstwaarde € 7 miljoen (2021: € 20 miljoen). De cumulatieve waardevermindering, na onttrekkingen, bedraagt ultimo 2022 € 101 miljoen (2021: € 100 miljoen).

Waarderingsgrondslag

De voorraden worden opgenomen tegen kostprijs of netto-opbrengstwaarde, indien deze lager is. De netto-opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs in het kader van de normale bedrijfsvoering, verminderd met de geschatte kosten van voltooiing en de verkoopkosten.

De kostprijs van de voorraden is gebaseerd op de inkoopprijzen respectievelijk kostprijzen en omvat de uitgaven gedaan bij verwerving van de voorraden en daarop betrekking hebbende inkoopkosten. De kostprijs van voorraden gereed product en onderhanden projecten omvat een redelijk deel van de indirecte kosten op basis van de normale productiecapaciteit.

Toevoegen aan verslag
Print pagina