Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

15. Immateriële vaste activa

(in miljoenen euro's)

Goodwill

Software

Totaal

Samenstelling 1 januari 2021

   
    

Aanschaffingsprijs

39

806

845

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-

469

469

Boekwaarde per 1 januari 2021

39

337

376

    

Mutaties in 2021

   

Investeringen

-

138

138

Deconsolidatie

-28

-57

-85

Afschrijvingen

-

-74

-74

Desinvesteringen

-

-

-

Bijzondere waardeverminderingen

-

-1

-1

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

3

3

Overige mutaties

-

-12

-12

Totaal mutaties boekjaar

-28

-3

-31

    

Samenstelling 31 december 2021

   
    

Aanschaffingsprijs

11

827

838

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-

493

493

Boekwaarde per 31 december 2021

11

334

345

    

Mutaties in 2022

   

Investeringen

-

46

46

Bedrijfsovernames

-

28

28

Aangehouden voor verkoop

-11

-1

-12

Afschrijvingen

-

-133

-133

Desinvesteringen

-

-2

-2

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

33

33

Overige mutaties

-

14

14

Totaal mutaties boekjaar

-11

-15

-26

    

Samenstelling 31 december 2022

   
    

Aanschaffingsprijs

-

898

898

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-

579

579

Boekwaarde per 31 december 2022

-

319

319

Voor de toelichting op de terugneming van de bijzondere waardeverminderingen wordt verwezen naar noot 16.

Voor de toelichting op de schattingswijziging wordt verwezen naar de algemene toelichting.

Waarderingsgrondslag

Goodwill

Alle bedrijfscombinaties worden administratief verwerkt via toepassing van de overnamemethode. Goodwill betreft het bedrag dat voortvloeit uit de overname van dochterondernemingen. Goodwill komt overeen met het verschil tussen de kostprijs van de overname en de reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa en passiva op het moment van aankoop. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Negatieve goodwill, die bij een overname ontstaat, wordt direct in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Overige immateriële vaste activa

De overige door de Groep verworven of geproduceerde immateriële vaste activa met een eindige gebruiksduur worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve amortisatie en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Uitgaven na eerste opname voor geactiveerde immateriële vaste activa worden uitsluitend geactiveerd wanneer hierdoor de toekomstige economische voordelen toenemen die zijn besloten in het specifieke actief waarop zij betrekking hebben. Alle overige uitgaven, inclusief intern gegenereerde goodwill en handelsmerken, worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer zij worden gemaakt.

De amortisatie geschiedt lineair ten laste van de winst- en verliesrekening op basis van de geschatte gebruiksduur van de immateriële vaste activa, behoudens goodwill, vanaf de datum dat deze beschikbaar zijn voor gebruik. De geschatte gebruiksduur luidt als volgt:

  • Software 3 - 10 jaar

Toevoegen aan verslag
Print pagina