Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4. Kosten personeel

(in miljoenen euro's)

2022

2021

Lonen en salarissen

1.016

999

Premies sociale verzekeringen

180

163

Pensioenlasten toegezegde-bijdrageregelingen

87

84

Pensioenlasten toegezegd-pensioenregelingen

3

16

Overige personeelskosten

51

72

Inhuur personeel

129

70

Totaal

1.466

1.404

De gemiddelde personeelsbezetting was als volgt, waarbij de personeelskosten van de personeelsleden in het Verenigd Koninkrijk in 2021 en 2022 zijn opgenomen onder resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten:

(in fte)

2022

2021

Nederland

16.973

17.241

Verenigd Koninkrijk

11.908

15.834

Duitsland*

921

1.521

Totaal

29.802

34.596

  • * De gemiddelde personeelsbezetting van Duitsland is gebaseerd op de gemiddelde bezetting over 2021 en 2022, geëxtrapoleerd naar het hele jaar.

De personeelsbezetting ultimo boekjaar was als volgt, waarbij de personeelskosten van de personeelsleden in het Verenigd Koninkrijk in 2021 en 2022 zijn opgenomen onder resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten:

(in fte)

2022

2021

Nederland

17.074

17.071

Verenigd Koninkrijk

10.563

15.658

Duitsland

1.457

-

Totaal

29.094

32.729

Beloningen bestuurders

(in euro's)

Basissalaris

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw *****

Uitbetaling leasebedrag

Vergoeding fiscale bijtelling directieauto

Diverse vergoedingen

Pensioenlasten

Totaal 2022

De heer W. Koolmees*

73.913

7.558

2.820

609

728

2.668

88.296

Mevrouw M.E.F. Rintel**

221.741

24.563

-

1.827

2.184

8.005

258.320

De heer H.L.L. Groenewegen***

356.526

33.753

16.920

3.958

4.368

16.010

431.535

De heer T.B. Smit

356.526

33.753

-

3.958

4.368

16.010

414.615

Mevrouw A.M.E. de Vries

356.526

33.753

3.102

3.958

4.368

16.010

417.717

De heer E.F.W. van Asch

356.526

33.753

-

3.958

4.368

16.010

414.615

Totaal

1.721.758

167.133

22.842

18.268

20.384

74.713

2.025.098

        

(in euro's)

Basissalaris

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw *****

Uitbetaling leasebedrag

Vergoeding fiscale bijtelling directieauto

Diverse vergoedingen

Pensioenlasten

Totaal 2021

Mevrouw M.E.F. Rintel

426.425

47.010

-

3.806

4.368

15.623

497.232

De heer H.L.L. Groenewegen

334.451

31.131

16.920

3.806

4.368

15.623

406.299

De heer T.B. Smit

334.451

31.131

-

3.806

18.829

15.623

403.840

Mevrouw A.M.E. de Vries

334.451

31.131

3.102

3.806

4.368

15.623

392.481

De heer E.F.W. van Asch****

278.709

25.942

-

3.045

3.640

13.019

324.355

Totaal

1.708.487

166.345

20.022

18.269

35.573

75.511

2.024.207

  • * De heer Koolmees is per 1 november 2022 aangetreden als President-directeur.
  • ** Mevrouw Rintel is per 19 mei 2022 afgetreden als President-directeur en heeft NS per 1 juli 2022 NS verlaten.
  • *** Over de periode van waarneming als President-directeur heeft de heer Groenewegen op eigen verzoek geen extra beloning ontvangen.
  • **** De heer van Asch is per 1 april 2021 aangetreden als Directeur Operatie.
  • ***** Berekend over het vaste salaris.

Vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021 is het vaste inkomen op vrijwillig verzoek van de raad van bestuur tijdelijk met 10% gekort. Deze korting is voortgezet in 2022. De cao-verhogingen zijn conform beloningsbeleid toegepast vanaf 1 januari 2022.

De bestuurders maken gezamenlijk gebruik van twee directieauto’s. De heren Koolmees en Groenewegen hebben geen leaseauto en aan hen is het mobiliteitsbudget, dat ook van toepassing is op de overige directieleden, volledig uitgekeerd. De overige bestuurders beschikken over een leaseauto. Aan mevrouw De Vries is het restant van het mobiliteitsbudget, dat niet is aangewend voor de leaseauto, uitgekeerd.

Voor een nadere toelichting op het beloningenbeleid van de raad van bestuur wordt verwezen naar hoofdstuk "Beloning van de raad van bestuur" in het bestuursverslag.

Beloningen managers op sleutelposities (exclusief raad van bestuur)

(in euro's)

Vaste en variabele beloning

Pensioenlasten

Totaal

2022

2.218.778

108.753

2.327.531

2021

1.617.236

107.404

1.724.640

Voor 2022 betreft dit de managers met een statutaire bevoegdheid en managers met een specifieke portefeuille. De beloning aan de manager Abellio UK, die is verantwoord als resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, is voor 2021 en 2022 in de tabel opgenomen. De beloningen aan managers van Transport Holding Germany zijn in de loop van 2022 in de beloning opgenomen.

Beloningen commissarissen

De ten laste van de vennootschap komende beloning van commissarissen over 2022 bedraagt in totaal € 232.370 (2021: € 218.350). De beloning bestaat uit een vast honorarium en een vergoeding voor deelname aan één of meer commissies. De specificatie van de bedragen per commissaris is als volgt:

(in euro’s)

2022

2021

G.J.A. van de Aast

45.226

42.512

Voorzitter RvC , lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

H.H.J. Dijkhuizen

37.372

35.112

Lid risk- en auditcommissie, vanaf 26 januari 2020 voorzitter risk- en auditcommissie

  

N. Albayrak

34.702

32.608

Lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

M.E. van Lier Lels

40.327

37.894

Lid risk- en auditcommissie, vice voorzitter RvC, lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

J.L. Stuijt

40.041

37.616

Lid risk- en auditcommissie, voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie

  

W.J. van der Feltz

34.702

32.608

Lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

Totaal

232.370

218.350

De gemiddelde vergoedingen voor de verschillende functies (exclusief onkostenvergoeding) zijn als volgt:

(in euro’s)

2022

2021*

Voorzitter RvC

37.377

35.056

Vice voorzitter RvC

33.105

31.049

Lid RvC

27.766

26.042

Voorzitter risk- en auditcommissie

8.009

7.512

Lid risk- en auditcommittee

2.670

2.504

Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie

8.009

7.512

Lid remuneratie- en nominatiecommissie

2.670

2.504

  • * Vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021 is de bezoldiging van de raad van commissarissen op eigen verzoek tijdelijk met 10% gekort. Deze korting is voortgezet in 2022. De cao-verhogingen zijn conform beloningsbeleid toegepast vanaf 1 januari 2022.

Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de raad van bestuur of commissarissen verstrekt door de vennootschap.

Alle aandelen van NV Nederlandse Spoorwegen zijn in handen van de Staat der Nederlanden. Er zijn geen rechten toegekend aan leden van de raad van bestuur, commissarissen of personeelsleden om aandelen in de vennootschap te nemen of te verkrijgen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina