Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

12. Latente winstbelasting

Het verloop van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

(in miljoenen euro's)

Netto balans per 1 januari 2022

Verwerkt in winst- en verliesrekening

Verwerkt in overig totaalresultaat

Aangehouden voor verkoop

Netto posities per 31 december 2022

Latente belasting vordering

Latente belasting verplichtingen

        

Materiële vaste activa

298

-53

-

-3

242

242

-

Immateriële vaste activa

27

2

-

-

29

29

-

Gebruiksrecht vaste activa

-172

1

-

134

-37

-37

-

Financiële vaste activa

-3

3

-

-

-

17

17

Vorderingen

-2

-1

-

-

-3

-3

-

Voorzieningen

2

-3

-

1

-

-

-

Aan komende jaren toe te rekenen baten

-7

17

-

-

10

10

-

Leningen en overige financiële verplichtingen

-

-

-

-

-

-

-

Leaseverplichtingen

180

-23

-

-134

23

23

-

Overige posten

3

-1

2

-

4

4

-

Verliescompensatie

39

26

-

-17

48

48

-

Latente belastingvorderingen (schulden)

365

-32

2

-19

316

333

17

Saldering vorderingen en verplichtingen

     

-17

-17

Latente belastingvorderingen (schulden) na saldering

     

316

-

        

(in miljoenen euro's)

Netto balans per 1 januari 2021

Verwerkt in winst- en verliesrekening

Verwerkt in overig totaalresultaat

Overige mutaties

Netto posities per 31 december 2021

Latente belasting vordering

Latente belasting verplichtingen

        

Materiële vaste activa

22

276

-

-

298

322

24

Immateriële vaste activa

-17

61

-

-17

27

27

-

Gebruiksrecht vaste activa

-500

328

-

-

-172

-160

12

Financiële vaste activa

-6

8

-5

-

-3

5

8

Vorderingen

-2

-

-

-

-2

3

5

Voorzieningen

5

-3

-

-

2

2

-

Aan komende jaren toe te rekenen baten

18

-29

-

4

-7

-6

1

Leningen en overige financiële verplichtingen

-

-

-

-

-

-

-

Leaseverplichtingen

502

-324

-

2

180

180

-

Overige posten

3

-1

-

1

3

3

-

Verliescompensatie

15

39

-

-15

39

39

-

Latente belastingvorderingen (schulden)

40

355

-5

-25

365

415

50

Saldering vorderingen en verplichtingen

     

-48

-48

Latente belastingvorderingen (schulden) na saldering

     

367

2

Er heeft een toets plaatsgevonden van de geprognosticeerde winsten over de jaren tot en met 2024 en geprognosticeerde winsten over de looptijd van de nieuwe concessie. Dit heeft geleid tot een opwaardering van de belastingvordering tijdelijke verschillen en verliescompensatie voor een bedrag van € 74 miljoen. Het totaalbedrag aan verantwoorde latente belastingvorderingen in Nederland bedraagt € 316 miljoen. Zie voor toelichting belastingdruk noot 11.

Niet opgenomen latente belastingvorderingen

Latente belastingvorderingen werden niet opgenomen met betrekking tot de volgende posten, omdat het niet waarschijnlijk is dat toekomstige belastbare winsten beschikbaar zullen zijn waarmee de Groep de voordelen kan aanwenden. De niet opgenomen latente belastingvorderingen per land zijn als volgt:

(in miljoenen euro's)

Compensabele verliezen

Tijdelijke verschillen

Totaal

Nederland

-

508

508

Duitsland

-

10

10

Totaal

-

518

518

Waarderingsgrondslag

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gevormd voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen in de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten. De berekening hiervan is gebaseerd op de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn bij terugname van de tijdelijke verschillen op basis van de belastingtarieven die per verslagdatum zijn vastgesteld of materieel zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit voorwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd indien het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekening mogelijkheden kunnen worden benut.

Latente belastingvorderingen en belastingverplichtingen worden gesaldeerd als de entiteit een in rechte afdwingbaar recht heeft om actuele belastingvorderingen te salderen met actuele belastingverplichtingen; en de uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde belastingverplichtingen verband houden met winstbelastingen die door dezelfde belastingautoriteit worden geheven op dezelfde belastbare entiteit.

Toevoegen aan verslag
Print pagina