Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11. Winstbelasting

(in miljoenen euro's)

2022

2021

Aansluiting met het effectieve belastingtarief

  

Resultaat voor belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

569

-260

   

Belasting naar de winst volgens Nederlands belastingtarief vennootschapsbelasting (2022: 25,8% en 2021: 25%)

-147

65

Bijtelling gemengde kosten, investeringsaftrek etc.

-1

-1

Waardering latente belastingvorderingen

74

335

Effect van het belastingtarief in buitenlandse jurisdicties (ander tarief)

-

2

Permanent verschil: Onbelaste resultaten herstructurering en afwikkeling Duitsland

40

-75

Wijziging tarief latente belastingposities

-

17

Overige effecten

-3

-

Totaal winstbelasting

-37

343

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven in Nederland en Duitsland, rekening houdend met de fiscale bepalingen die permanente verschillen geven tussen de bedrijfseconomische en de fiscale resultaatbepaling. De fiscale bepalingen omvatten onder andere de deelnemingsvrijstelling en de beperking van aftrekbare kosten.

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedraagt 7% (2021: -132%). Deze lage effectieve belastingdruk ten opzichte van de nominale belastingdruk wordt met name veroorzaakt door:

  • Opwaardering van de latentie voor tijdelijke verschillen als gevolg van gewijzigde inzichten in verwachte fiscale resultaten (ad € 74 miljoen).

  • Onbelaste resultaten van de herstructurering van de Duitse activiteiten.

Voor de Nederlandse fiscale eenheid geldt dat over de fiscale aangiften tot en met 2020 overeenstemming bestaat met de Belastingdienst. Over 2020 is een definitieve aanslag ontvangen; over de daaropvolgende jaren nog niet. In de jaarrekeningen van voorgaande jaren en van dit jaar is de belasting verantwoord op basis van de ingediende aangiften tot en met 2021 en de daarin gehanteerde uitgangspunten en eventuele correcties op voorgaande jaren.

Waarderingsgrondslag

De belasting over de winst of het verlies over de verslagperiode omvat de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente winstbelastingen. De winstbelasting wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen via het totaalresultaat worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen via het totaalresultaat wordt verwerkt. Alle belastingposten worden opgenomen tegen de nominale waarde.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over de verslagperiode, berekend aan de hand van belastingtarieven die gelden op balansdatum en correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Nagenoeg alle tot de Groep behorende dochterondernemingen zijn voor de vennootschapsbelasting gevoegd in de fiscale eenheid NS, met uitzondering van buitenlandse concernonderdelen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina