Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

10. Overige bedrijfslasten

Tot de overige bedrijfslasten behoren onder meer verzekeringen, kosten van huisvesting en inventaris, honoraria controlerend accountant, publiciteitskosten, onderhoudskosten bedrijfsmiddelen en dotaties aan voorzieningen.

Honoraria controlerend accountant

(in miljoenen euro's)

2022

2021

Wettelijke controles

4,4

4,0

Andere assuranceopdrachten

0,5

0,6

Belastingadviesdiensten

-

-

Overige dienstverlening

-

-

Totaal

4,9

4,6

De honoraria controlerend accountant bevatten de honoraria van zowel de diensten in Nederland als die van het buitenlandse netwerk (inclusief het Verenigd Koninkrijk dat is gepresenteerd als resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten). Het aandeel van het buitenlandse netwerk in de wettelijke controles bedraagt voor 2022 € 2,0 miljoen (2021: € 1,8 miljoen).

Toevoegen aan verslag
Print pagina