Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1. Bedrijfsovernames

Op 1 februari 2022, respectievelijk 1 maart 2022, zijn alle aandelen in PTS en WestfalenBahn na beëindiging van de insolventieprocedures opnieuw verworven door de nieuwe Duitse houdstermaatschappij (ATH Rail Transport Beteiligungsgesellschaft Deutschland GmbH) binnen de Groep. Op 1 juli 2022 zijn de aandelen in Abellio Rail Mitteldeutschland opnieuw verworven door dezelfde Duitse houdermaatschappij, nadat de insolventieprocedures waren afgesloten.

Overgenomen activa en passiva

De reële waarden van de identificeerbare activa en passiva van de entiteiten op de overnamedatum waren:

(in miljoenen euro's)

WestfalenBahn GmbH

PTS GmbH

Abellio Rail Mittel- deutschland GmbH

Totaal

Activa

    

Materiële vaste activa

4

-

19

23

Immateriële vaste activa

19

-

9

28

Gebruiksrecht vaste activa

208

1

165

374

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

20

-

24

44

Voorraden

4

-

17

21

Debiteuren en overige vorderingen

43

7

171

221

Geldmiddelen en kasequivalenten

7

1

5

13

 

305

9

410

724

     

Verplichtingen

    

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

1

-

-

1

Leaseverplichtingen

208

1

155

364

Voorzieningen

21

2

52

75

Crediteuren en overige schulden

28

4

138

170

 

258

7

345

610

     

Netto activa en passiva

47

2

65

114

Goodwill/(negatieve goodwill) op moment van acquisitie

-38

-

-61

-99

Aankoopprijs *

9

2

4

15

  • * De aankoopprijs ad €9 miljoen is ultimo 2021 vooruitbetaald en gewaardeerd tegen reële waarde en op dat moment afgewaardeerd naar nihil. Op het moment van overname is de reële waarde opnieuw vastgesteld en heeft opwaardering ten gunste van het financieel resultaat 2022 plaatsgevonden van de vooruitbetaalde aankoopsom € 9 miljoen. De aankoopprijs is in cash voldaan.

De eerste verwerking van activa en passiva van de Duitse entiteiten in de consolidatie in 2022 resulteert in een boekhoudkundige opwaardering van € 108 miljoen (inclusief opwaardering naar reële waarde van de aankoopprijs van WestfalenBahn van € 9 miljoen) als gevolg van 'acquisition accounting', waarbij activa en passiva opnieuw worden beoordeeld en voormalige aandeelhoudersleningen alsmede een deel van de crediteurenverplichtingen worden vrijgegeven zoals overeengekomen in het insolventieplan. Deze baten in 2022 zijn verantwoord als nettofinancieringsresultaat en moet worden gezien in samenhang met de financiële lasten in 2021 toen NS de zeggenschap verloor. Dit resulteerde in negatieve resultaten als gevolg van een afwaardering van de investering en aandeelhoudersleningen en de bijdrage aan de herstructureringskosten. De bepaling van de reële waarde is hoofdzakelijk uitgevoerd aan hand van zonder waarneembare marktdata (level 3).

De allocatie van de aankoopprijs is gebaseerd op voorlopige informatie, waarbij eventuele toekomstige aanpassingen een positief of negatief effect kunnen hebben op de hoogte van de negatieve goodwill.

De verworven geldmiddelen zijn bedoeld om de eveneens verworven verplichtingen uit de insolventieperiode te kunnen afwikkelen.

De Groep heeft de verworven leaseverplichtingen gewaardeerd tegen de contante waarde van de resterende leasebetalingen op de overnamedatum. De activa van het gebruiksrecht werden gewaardeerd tegen een bedrag gelijk aan de leaseverplichtingen en aangepast om de gunstige voorwaarden van de leaseovereenkomst ten opzichte van de marktvoorwaarden weer te geven.

De reële waarde van de handelsvorderingen bedraagt € 221 miljoen en is overeenkomstig het brutobedrag van de handelsvorderingen. Er wordt verwacht dat de volledige contractuele bedragen kunnen worden geïnd.

Vanaf de data van overnames droegen de entiteiten als volgt bij aan het resultaat uit bedrijfsactiviteiten over 2022:

(in miljoenen euro's)

WestfalenBahn GmbH

PTS GmbH

Abellio Rail Mittel- deutschland GmbH

Totaal

Omzet

108

13

139

260

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

4

-

-6

-2

Indien de combinatie had plaatsgevonden in het begin van het jaar, zouden de activiteiten het volgende bijdragen:

(in miljoenen euro's)

WestfalenBahn GmbH

PTS GmbH

Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH

Totaal

Omzet

130

13

278

421

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

4

-

-11

-7

Toevoegen aan verslag
Print pagina