Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Schema stakeholderdialoog

De nummers die staan genoemd in de inhoud van de dialoog representeren de gerelateerde materiële thema's. Een overzicht van de materiële thema's staat in Toelichting op de materiële thema's en de Materialiteitsmatrix.

Europees

Aard dialoog

Inhoud dialoog

Effecten dialoog op beleid NS

EU-instituten, CER, UIC, ERA

Informerend, creërend en positiebepalend  

2, 5, 6, 9


Bevorderen duurzame mobiliteit in Europa en een eerlijk speelveld ten opzichte van andere modaliteiten zoals vliegtuig en auto, stimuleren van internationaal treinverkeer (voor afstanden tot 700 km), investeringen en cofinanciering, stimuleren van innovatie, faciliteren internationale deur-tot-deurreis, verbeteren van internationale ticketing en customer services

 • Versterken positie (internationale) reiziger

 • Optimaliseren van de samenwerking tussen Europese spoorwegbedrijven en - instellingen

 • Duurzame investeringen in spoorwegsector die bijdragen aan klimaatdoelstellingen door het stimuleren van de modal shift van air naar rail

 • Herkenbaarheid NS als duurzame partner  

Nationaal (NL)

Aard dialoog

Inhoud dialoog

Effecten dialoog op beleid NS

Klanten (consumenten en zakelijk)
 N.B. Sommige klantgroepen worden vertegenwoordigd door belangenorganisaties. Zie ook Locov

Informerend, creërend, monitorend

1, 2, 3, 4, 11

Dienstregeling, OV-chipkaart, klanttevredenheid, afhandeling klachten en vragen, consumentenportfolio, zakelijk portfolio, samenwerking bus-, tram en metrobedrijven, toegankelijkheid

Verbetering dienstverlening, o.a.:

 • Drukte-inzicht verbeteren voor reizigers: technologische verbeteringen om drukte beter te voorspellen, drukte-indicatoren aangepast aan gewijzigde drukte-ervaring

 • Verdere ontwikkeling Treinwijzer: verbeterde klantervaring van het vrijwillige aanmeldsysteem, waarmee reizigers kunnen worden geïnformeerd bij gewijzigde druktevoorspelling

 • NS Flex: inmiddels reizen ruim 670.000 klanten met het gemak van achteraf betalen.

 • Introductie van de Jongerendagkaart met meer dan 100.000 afgenomen dagkaarten per maand

 • Introductie nieuwe propositie Vroegboek Dal in november waarbij reizigers met 10% korting kunnen reizen

 • Verbetering groepsticket: vanaf 2022 beschikbaar voor groepen vanaf 2 personen (voorheen minimaal 4 personen)

 • Introductie nieuwe propositie voor de zakelijke markt: Traject op Maat, waarmee we inspelen op veranderd reisgedrag door forensen

 • Introductie van nieuwe dienst voor grootzakelijke klanten: NS Go. Met deze diensthelpen we ondernemingen om een duurzamer mobiliteitsbeleid te ontwikkelen

 • Verbeteren van de communicatie tussen mensen met een auditieve beperking en de NS Klantenservice. Vanaf oktober 2021 kunnen klanten NS Klantenservice bellen met ondersteuning van een Teletolk

 • Verbeteren van de communicatie voor mensen met een auditieve beperking in de trein. Vanaf oktober 2021 loopt de pilot met betrekking tot het zichtbaar maken van omroepberichten in de trein op de informatieschermen zodat reizigers met een auditieve beperking dezelfde informatie krijgen als horende reizigers

 • Uitbreiden van het aantal stations met reisassistentie (+25 stations)

 • Toegankelijk maken van Sprinters. Vanaf december 2021 zijn alle Sprinters van NS voorzien van een schuiftrede ten behoeve van een toegankelijke instap

 • Landelijke uitrol van Whatsapp- of SMS-mogelijkheid bij onveilig gevoel of situatie in de trein of het station. Circa 10% van het totaal aantal meldingen van voorvallen, wordt op deze wijze gemeld

 • 82 van de 400 stations worden voorzien van toegangspoortjes om zwartrijden en agressie op stations en in de trein terug te dringen. Dit betekent dat uiteindelijk ruim 90% van de mensen bij aanvang van hun treinreis of bij het verlaten van het station een poortje passeert. In 2021 is het 80e station voorzien, later volgen nog Groningen en Schiphol

Aandeelhouder ministerie van Financiën

Intensieve betrokkenheid

1, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Prestaties NS, remuneratie, strategie, benoemingen, grote investeringen, normrendement, dividendbeleid, financiële situatie/corona, MVO, buitenlandse activiteiten

 • Vaststelling financieel beleid

 • Benoeming nieuwe directeur operatie

 • Beloning directie

 • Herijking dividendbeleid

 • Transparante verslaglegging volgens GRI, participatie Transparantiebenchmark min EZ

 • Voortgang GRC-maatregelen en besparing efficiencymaatregelen

 • Investeringsbesluit modernisering VIRM IV

 • Herstructurering van buitenlandse activiteiten

 • Impact corona op financiële prestaties en steun aan NS 

 • Monitoring MVO-doelen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 4, 5, 8, 9, 11,16

Prestaties NS, deur-tot-deurreis (TreinWijzer, kentekenherkenning), Veilig reizen en werken, internationale verbindingen, HSL-Zuid-treindiensten, grensoverschrijdend vervoer, sociale- en spoorwegveiligheid, OV-chipkaart, toegankelijkheid, dienstregeling, transparantie, duurzaamheid, stationsagenda

 • Vervoerplan 2022, halfjaar- en jaarverantwoording 2021

 • Dienstregeling 2022, 2023 en nieuwe productstappen (o.a. ICNG)

 • Beleidsvoornemen en voorbereiding nieuwe concessie,

 • Internationale treindiensten: dienstregeling NightJet, Thalys en Eurostar

 • Grensoverschrijdend vervoer

 • Reizigersspreiding

 • Corona en KPI’s/nakomen concessieverplichtingen

 • Beschikbaarheidsvergoeding en Transitieplan/OV-protocol

 • Winter- en seizoensaanpak

 • NightJet naar Wenen/Innsbruck

 • Oriënteren op flankerende toegankelijkheidsmaatregelen 2023-2024: benutten signalen vanuit IenW over nog aanwezige barrières voor mensen met een beperking

 • Gezamenlijk monitoren haperingen reisassistentie als gevolg van te weinig personeel op de stations en bespreken mitigerende maatregelen

Nationale politiek

Informerend, intensieve betrokkenheid

1, 2, 4, 5, 6, 8 11, 13, 15

Corona, strategie NS, operationele prestaties, duurzaamheid inclusief circulaire economie, nieuw materieel, ERTMS, toegankelijkheid, HRN-concessie inclusief HSL, internationale treinverbindingen, OV-chipkaart/poortjes, diversiteitsbeleid, (sociale) veiligheid, dienstregeling, winter- en seizoensaanpak, service op stations, suïcidepreventie, beheer- en onderhoudsopgave

 • Inzet voor het verlengen van en maken van nieuwe spreidingsafspraken met onderwijsinstellingen en werkgevers

 • Verbindingen van en naar regio’s, o.a. versnelling tussen Noord-Nederland en Randstad

 • Onderzoek naar versnelling en uitbreiding van internationaal, grensoverschrijdende verbindingen, o.a. betere en snellere verbinding naar Duitsland via de corridor Utrecht-Arnhem-Duitse grens.

 • Toegankelijk reizen met de trein: acteren op signalen die via de politiek binnenkomen

 • Afvalreductie en -scheiding op stations

 • Maatregelenpakket sociale veiligheid

Toezichthouders ACM, IL&T, Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Betrokkenheid, consulteren (‘guidance’) en informeren

2, 4, 7, 10, 11, 14

Beantwoorden van standaard- en ad hoc informatieverzoeken,

bespreken van actuele onderwerpen zoals het professionaliseren veiligheidscultuur, (markt)issues, toelating van materieel, veiligheidsincidenten, incidentonderzoeken, verduidelijking over de toepassing van (nieuwe) wet- en regelgeving, en

het leveren van input voor marktstudies en consultaties

 • Verbetering uitvoering en dienstverlening

 • Bevordering compliance

 • Transparantie

 • Positieduiding

 • Veiligheid op het spoor vergroten, zowel voor NS als branchebreed

ProRail

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Lange Termijn Spoor Agenda, ontwikkeling dienstregeling, prestaties spoorsysteem, beschikbaarheid infrastructuur, planning toekomstig onderhoud en verbetering spoor, veiligheid, toegankelijkheid, stationsontwikkeling, ERTMS, duurzaamheid

 • Samenwerking t.a.v. seizoenmaatregelen

 • Samenwerking op het gebied van veiligheid(sbeleid)

 • Samenwerking op het gebied van duurzaam ondernemen en toegankelijkheid

 • Samenwerking op het gebied van stations (beheer, onderhoud, ontwikkeling en nieuwbouw)

 • Een betere afstemming tussen infrastructuur en de dienstregeling

 • Samenwerking op het gebied van planning van grote infrastructurele (ver)bouwplannen

 • Samenwerking ten aanzien van duurzame ontwikkeling en agendering op politieke agenda

 • Samenwerken omtrent Toekomstbestendig Werken aan het Spoor (TWAS)

Locov
 (Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer)

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 5, 7, 11

Dienstregeling NS, tarieven, reisinformatie, service aan de reiziger, vervoerplan, nieuw materieel, klantoordelen, punctualiteit, materieel, toegankelijkheid, internationale verbindingen, HSL-diensten, NS-strategie

 • Beter treinproduct door het verwerken van suggesties van consumentenorganisaties in themasessies en advisering (dienstregeling, prijsbeleid, toegankelijkheid, communicatie etc.)

 • Overnemen van diverse concrete adviezen m.b.t. dienstregeling 2022. De hierdoor doorgevoerde dienstregelingswijzigingen leiden tot een beter treinproduct

 • Overnemen adviezen m.b.t. aanpassen reisinformatie (effectuering na 2021)

 • Ook jongerenkorting op Nederlandse deel voor tarieven kortgrensoverschrijdende treindiensten Nederland-België n.a.v. advies

 • Aanpassingen internationale prijstabel (opstapstations) n.a.v. advies consumentenorganisaties

 • Overnemen adviezen m.b.t. herinrichting stations zodat de service voor mensen ment een beperking op peil blijft

Belangenorganisaties, NGO’s, Anders Reizen (werkgeverscoalitie)

Betrokkenheid, consulteren, informeren

2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13

Bevorderen duurzame mobiliteit (via Anders Reizen), sociaal beleid, bevorderen toegankelijke treinreis voor mensen met een beperking

 • Signaleren van aanwezige barrières voor mensen met een beperking en gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen van services voor het oplossen van reeds gesignaleerde barrières

 • NS challenged continu haar strategie ‘NS onderneemt duurzaam’ in een dialogen met NGO’s met als resultaat bruikbare feedback, waardering voor de duurzame koers van NS en versteviging van de relatie tussen belangrijke groene stakeholders en NS

 • NS draagt significant bij aan de het realiseren van de maatregelen m.b.t. duurzame personenmobiliteit uit het klimaatakkoord.

Vakbonden

Intensieve betrokkenheid

4, 7, 13

Cao-akkoord, corona, handelingsperspectieven, pensioenregeling, sociaal plan, werkgelegenheidsgarantie, personele en sociale consequenties bij organisatieveranderingen, signalen m.b.t. medewerkers-(on)tevredenheid, medewerkersbelangen

 • Totstandkoming en implementatie afspraken cao 2020-2022 en hieruit voortvloeiend HR-beleid

 • Voorbereiding nieuwe cao

 • Uitvoering Sociaal Plan

 • Uitvoering Pensioenregeling

Leveranciers, onderaannemers

Consulteren, onderhandelen condities, contractafspraken maken, intensiveren samenwerking, innoveren en ontwikkelen

1, 6, 9, 12, 14, 15, 16

Operationele prestaties, duurzaam ondernemen, innovatie, financiële prestaties, integriteit en compliance, verantwoord inkopen, risicomanagement

 • Focus op kostenreductie voor NS als gevolg van financiële situatie NS

 • Focus op betrouwbaarheid, beschikbaarheid en kosten van producten en diensten voor bedrijfskritieke processen

 • Bevorderen samenwerking, innovatie en verduurzaming supply chain met leveranciers

Media

Informerend, intensieve betrokkenheid

Alle NS-gerelateerde onderwerpen

 • Positieduiding

 • Verbeteren beeldvorming NS in lijn met operationele prestaties

Bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigers provincies, metropoolregio’s en gemeenten, andere vervoerders en consumentenorganisaties

Informerend, onderhandelen, contractafspraken, crisismanagement, samenwerken, verkennen en onderzoeken

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17

Kwaliteit treindienst, drukke treinen, punctualiteit, netwerkontwikkeling, (her)ontwikkeling bestaande stations, OV- en Spoortafels, BO MIRT NWNL, OV Toekomstbeeld en OV Ontwikkelagenda, (Nationale) Omgevingsvisie, dienstregeling, grensoverschrijdend vervoer, (sociale) veiligheid, ketenafspraken, regionale concessies, geluidoverlast langs het spoor, knooppuntontwikkeling

 • Nieuwe, modernere stations en herontwikkeling stationsomgeving

 • Kwaliteit treindienst, drukke treinen, punctualiteit, netwerkontwikkeling, (her)ontwikkeling bestaande stations, OV- en Spoortafels, BO MIRT NWNL, OV Toekomstbeeld en OV Ontwikkelagenda, (Nationale) Omgevingsvisie, dienstregeling, grensoverschrijdend vervoer, (sociale) veiligheid, ketenafspraken, regionale concessies, geluidoverlast langs het spoor, knooppuntontwikkeling

 • Regionaal maatwerk voor treinvervangend busvervoer bij buitendienststellingen

 • Gezamenlijke OV Ontwikkelagenda’s voor aantrekkelijke stations en betere bereikbaarheid van deur-tot-deur

 • Maatwerk in HRN-dienstregeling en betere aansluitingen op regionaal OV

 • Diverse fietsenstallingen naar 1e 24 uur gratis, uitbreiding P+R-locaties

 • Samenwerken op regionale opgaven en ambities t.b.v. Toekomstbeeld OV

 • Deur-tot-deurreis (incl. MaaS-projecten)

 • Optimaliseren dienstregeling Noord-Holland Noord

 • Doortrek Sprinter Leeuwarden-Meppel naar Zwolle vanaf september 2021, in samenwerking met partners in de regio;

 • Quick scan ProRail-NS voor versnellingsmaatregelen Noord-Nederland – Randstad op middellange termijn, resultaten besproken met Bestuurlijk Overleg Spoor Noord-Nederland

 • IC Randstad-Aken

 • Intensivering van de samenwerking met stakeholders vanuit onze inzet voor brede mobiliteit, inzet van extra mobiliteitsontwikkelaars

 • N.a.v. corona: samenwerking in de regio aan o.a. beschikbaarheidsvergoeding, spreiding (onderwijs en werkgevers) en duurzaam herstel

Intern: centrale ondernemingsraad, decentrale ondernemingsraden, mbo

 

Zie: Aantrekkelijke en inclusieve werkgever

 
Toevoegen aan verslag
Print pagina