Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

NS Groep

Verslag van de raad van commissarissen

2021 was een intensief jaar voor NS en de RvC. Naast de meer reguliere thema’s rond personeel, veiligheid en IT waren met name corona en Abellio Duitsland en UK belangrijke thema’s voor de raad van commissarissen.

Personalia RvC

Benoemd per 4 maart 2014, herbenoemd tot 2024

Remuneratierapport raad van bestuur

De aandeelhouder, het ministerie van Financiën benoemt de leden van de raad van bestuur van NS voor een periode van maximaal vier jaar. Dit gebeurt op voordracht van de raad van commissarissen.

Personalia raad van bestuur

Aandachtsgebied: communicatie en corporate affairs, audit en risicobeheer, legal en bestuurssecretariaat, integriteit & compliance

Corporate governance

NV Nederlandse Spoorwegen is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd in Utrecht. NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep NV. NS is een staatsdeelneming.

Beheersing van risico’s

NS wil Nederland duurzaam bereikbaar houden. Onze operatie gaat gepaard met onzekerheden. Risicomanagement is het bewust omgaan met onzekerheden die een negatieve invloed kunnen hebben op het realiseren van de strategische doelstellingen.

Organisatiecultuur, integriteit en compliance

NS wil een organisatie zijn met een open en veilige cultuur, waar integer werken vanzelfsprekend is. We vinden het belangrijk om resultaatgericht te werken, maar binnen de afgesproken normen en waarden.

Verklaring raad van bestuur

De raad van bestuur vindt dat de systemen van risicobeheersing en interne controle ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt en een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële

Dialoog met onze stakeholders in Nederland

Naast dagelijks contact met reizigers onderhoudt NS intensieve relaties met veel verschillende partners en stakeholders.

Schema stakeholderdialoog

De nummers die staan genoemd in de inhoud van de dialoog representeren de gerelateerde materiële thema's. Een overzicht van de materiële thema's staat in Toelichting op de materiële thema's en de Materialiteitsmatrix.

Toon meer resultaten