Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

20. Crediteuren en overige schulden

(in miljoenen euro's)

31 december 2021

31 december 2020

Handelscrediteuren

446

389

Kortlopend deel van aan komende jaren toe te rekenen baten

35

38

Overige belastingen en sociale lasten

107

499

Overige schulden

771

572

Overlopende passiva

288

524

Totaal

1.647

2.022

Onder de crediteuren en overige schulden is een bedrag opgenomen van € 36 miljoen (2020: € 88 miljoen) met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid, waarvan ultimo 2021 € 8 miljoen betrekking heeft op de NOW regeling (per 31 december 2020: € 86 miljoen). Ultimo 2021 heeft NS € 313 miljoen (ultimo 2020: € 0 miljoen) aan zekerheden ontvangen in de vorm van margin gelden van Eneco die verantwoord zijn onder de overige schulden.

Het liquiditeitsrisico van de Groep uit hoofde van handelscrediteuren en overige te betalen posten staat vermeld in noot 25 en de continuïteitsparagraaf.

De overige belastingen en sociale lasten zijn gedaald, doordat in de ultimo 2020 stand het uitstel van loonheffing in Nederland is begrepen. De Groep heeft deze verplichting in 2021 voldaan.

Toevoegen aan verslag
Print pagina