Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

18. Geldmiddelen en kasequivalenten

(in miljoenen euro's)

31 december 2021

31 december 2020

Kas- en banksaldi

680

1.137

De kas- en banksaldi staan met uitzondering van € 28 miljoen (31 december 2020: € 129 miljoen) ter vrije beschikking. Het bedrag niet ter vrije beschikking heeft betrekking op vooruitontvangen abonnementsgelden van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Het renterisico van de Groep en een gevoeligheidsanalyse voor financiële activa en verplichtingen staan vermeld in noot 25.

Waarderingsgrondslag

Geldmiddelen en kasequivalenten worden gewaardeerd tegen reële waarde, gewoonlijk gelijk aan de nominale waarde.

Toevoegen aan verslag
Print pagina