Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

10. Latente winstbelasting

Het verloop van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

(in miljoenen euro's)

Netto balans per 1 januari 2021

Verwerkt in winst-en-verliesrekening

Verwerkt in overig totaalresultaat

Overige mutaties/ deconsolidatie

Netto posities

Latente belasting vordering

Latente belasting verplichtingen

     

Posities per 31 december 2021

  

Materiële vaste activa

22

276

-

-

298

322

24

Immateriële vaste activa

-17

61

-

-17

27

27

-

Gebruiksrecht vaste activa

-500

328

-

-

-172

-160

12

Financiële vaste activa

-6

8

-5

-

-3

5

8

Vorderingen

-2

-

-

-

-2

3

5

Voorzieningen

5

-3

-

-

2

2

-

Aan komende jaren toe te rekenen baten

18

-29

-

4

-7

-6

1

Leningen en overige financiële verplichtingen

-

-

-

-

-

-

-

Leaseverplichtingen

502

-324

-

2

180

180

-

Overige posten

3

-1

-

1

3

3

-

Verliescompensatie

15

39

-

-15

39

39

-

Latente belastingvorderingen (schulden)

40

355

-5

-25

365

415

50

Saldering vorderingen en verplichtingen

     

-48

-48

Latente belastingvorderingen (schulden) na saldering

     

367

2

        

(in miljoenen euro's)

Netto balans per 1 januari 2020

Verwerkt in winst-en-verliesrekening

Verwerkt in overig totaalresultaat

Overige mutaties

Netto posities

Latente belasting vordering

Latente belasting verplichtingen

     

Posities per 31 december 2020

  

Materiële vaste activa

84

(62)

-

-

22

45

23

Immateriële vaste activa

(19)

2

-

-

(17)

-

17

Gebruiksrecht vaste activa

(444)

(56)

-

-

(500)

(461)

39

Financiële vaste activa

(3)

(4)

-

1

(6)

1

7

Vorderingen

-

(2)

-

-

(2)

4

6

Voorzieningen

3

2

-

-

5

5

-

Aan komende jaren toe te rekenen baten

38

(20)

-

-

18

19

1

Leningen en overige financiële verplichtingen

-

-

-

-

-

-

-

Leaseverplichtingen

450

50

-

2

502

502

-

Overige posten

3

(1)

-

1

3

3

-

Verliescompensatie

36

(21)

  

15

15

-

Latente belastingvorderingen (schulden)

148

(112)

-

4

40

133

93

Saldering vorderingen en verplichtingen*

     

(92)

(92)

Latente belastingvorderingen (schulden) na saldering

     

41

1

  • * Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

Met ingang van 2021 zijn de fiscale verliezen opgebouwd tot en met 2021 onbeperkt in de tijd voorwaarts verrekenbaar, waarbij per jaar slechts 50% verrekenbaar is voor zover de belaste winst de € 1 miljoen overstijgt. Als gevolg hiervan heeft een toets van de geprognosticeerde winsten over de jaren tot en met 2024 en geprognosticeerde winsten over de looptijd van de nieuwe concessie geleid tot een opwaardering van de belastingvordering tijdelijke verschillen en verliescompensatie voor een bedrag van € 367 miljoen. Het totaalbedrag aan verantwoorde latente belastingvorderingen in Nederland bedraagt € 340 miljoen. Zie voor toelichting belastingdruk noot 9.

Ultimo 2020 heeft de Groep latente belastingvorderingen voor tijdelijke verschillen en verliescompensatie van de fiscale eenheid in Nederland als gevolg van onvoldoende geprognosticeerde winsten over de periode van verliesverrekening (6 jaar) afgewaardeerd voor een bedrag van € 525 miljoen.

Ten aanzien van de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde beëindigingsvergoedingen in het Verenigd Koninkrijk is een beoordeling uitgevoerd en is een gedeeltelijke belastingvordering verantwoord in 2021.

Niet opgenomen latente belastingvorderingen

Latente belastingvorderingen werden niet opgenomen met betrekking tot de volgende posten, omdat het niet waarschijnlijk is dat toekomstige belastbare winsten beschikbaar zullen zijn waarmee de Groep de voordelen kan aanwenden. De niet opgenomen latente belastingvorderingen per land zijn als volgt:

(in miljoenen euro's)

Compensabele verliezen

Tijdelijke verschillen

Totaal

Nederland

-

252

252

Verenigd Koninkrijk

-

-

-

Duitsland

-

-

-

Totaal

-

252

252

Waarderingsgrondslag

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gevormd voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen in de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten. De berekening hiervan is gebaseerd op de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn bij terugname van de tijdelijke verschillen op basis van de belastingtarieven die per verslagdatum zijn vastgesteld of materieel zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit voorwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd indien het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekening mogelijkheden kunnen worden benut.

Latente belastingvorderingen en belastingverplichtingen worden gesaldeerd als de entiteit een in rechte afdwingbaar recht heeft om actuele belastingvorderingen te salderen met actuele belastingverplichtingen; en de uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde belastingverplichtingen verband houden met winstbelastingen die door dezelfde belastingautoriteit worden geheven op dezelfde belastbare entiteit.

Toevoegen aan verslag
Print pagina