Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

14. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa of terugneming ervan

De kasstromen die gebruikt zijn voor de vaststelling van bijzondere waardeverminderingen zijn gebaseerd op de door de desbetreffende eenheid opgestelde businessplannen voor een periode van minimaal 5 jaar. Per kasstroomgenererende eenheid is een gewogen gemiddelde disconteringsvoet vastgesteld overeenkomstig met die van vergelijkbare bedrijven. De berekeningen die leiden tot bijzondere waardeverminderingen en terugnemingen hiervan zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde disconteringsvoet na belastingen die ligt op 5% (2018: 5%).

Beoordeling bijzondere waardeverminderingen Abellio

Gezien het algemene economische klimaat, de uitdagingen binnen de spoorsector in zowel het Verenigd Koninkrijk als Duitsland en de achterblijvende groei van het passagiersvervoer per spoor in het Verenigd Koninkrijk heeft de Groep indicaties onderkend van mogelijke verlieslatende contracten en bijzondere waardeverminderingen van activa. Als gevolg hiervan heeft NS analyses uitgevoerd in lijn met de van toepassing zijnde regelgeving.

Op basis van deze analyses is de conclusie dat per 31 december 2019 geen sprake is van bijzondere waardeverminderingen, dan wel verlieslatende contracten. De Groep merkt hierbij op dat de onderliggende analyses aanzienlijke schattingsonzekerheden bevatten.

In de toekomst bestaat een reëel risico dat significante waardeverminderingen dan wel voorzieningen voor verlieslatende contracten verantwoord moeten worden indien de assumpties individueel of in totaal afwijken van de huidige beste inschatting.

Voor de specifieke concessiecontracten en activa zijn hieronder de belangrijkste assumpties opgenomen.

Greater Anglia

 • De groeipercentages van de inkomsten uit passagiersvervoer over de resterende contractduur;

 • Toekomstprognoses voor de contractuele mechanismen voor de werkgelegenheid in het centrum van Londen (CLE) en het bruto binnenlands product (BBP) en de aanvullende vergoedingen die hieruit contractueel voortvloeien;

 • Het realiseren van ingezette resultaatoptimaliseringsprogramma’s over de resterende contractduur, alsmede de timing hiervan;

 • Het uitdienen van het concessiecontract tot het einde van de resterende looptijd (oktober 2025);

 • Het resultaat van de financiële afwikkelingen van verschillende contractuele bepalingen en onderhandelingen met derden, zoals Network Rail; en

 • De gehanteerde WACC.

Met betrekking tot de Brexit volgt de Groep de mogelijkheid van verstoringen van de dienstverlening, kostenstijgingen en mogelijke arbeidsbeperkingen als gevolg van een no deal met Brexit op de voet. De Groep zal samenwerken met belangrijke partners en leveranciers om de verstoring van de dienstverlening te minimaliseren.

ScotRail

 • De groeipercentages van de inkomsten uit passagiersvervoer over de resterende contractduur;

 • Het realiseren van ingezette resultaatoptimaliseringsprogramma’s over de resterende contractduur, alsmede de timing hiervan;

 • Het uitdienen van het concessiecontract tot het einde van de resterende looptijd (maart 2022); en

 • Het resultaat van de financiële afwikkelingen van verschillende contractuele bepalingen en onderhandelingen met derden, zoals Network Rail Scotland; en

 • De gehanteerde WACC.

Abellio Duitsland

 • Het effectueren van specifieke contractuele bepalingen om te komen tot additionele compensatie vanuit de verschillende opdrachtgevers voornamelijk met betrekking tot compensatie van gestegen loonkosten en boetes door verslechterde punctualiteit waarvan de oorzaak niet bij de uitvoerder ligt;

 • Het realiseren van ingezette resultaatoptimaliseringsprogramma’s over de resterende contractduur, alsmede de timing hiervan;

 • De succesvolle introductie van nieuwe treinen voor de Stuttgarter Netz concessie;

 • Het uitdienen van de concessiecontracten tot het einde van de resterende looptijd; en

 • De gehanteerde WACC.

Bij de beoordeling van de goodwill is Abellio Duitsland als één kasstroomgenerende eenheid aangemerkt. De beoordeling op mogelijke verlieslatendheid van de contracten wordt per individueel contract beoordeeld.

Waarderingsgrondslag

De boekwaarde van de vaste activa van de Groep, wordt per iedere verslagdatum opnieuw bezien om te bepalen of er aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen. Indien dergelijke aanwijzingen bestaan, wordt een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde van het actief. Van goodwill en immateriële vaste activa die nog niet gebruiksklaar zijn, wordt op iedere verslagdatum een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde.

Voor een actief of een kasstroomgenererende eenheid is de realiseerbare waarde gelijk aan de hoogste van de bedrijfswaarde of de reële waarde minus verkoopkosten. Bij het bepalen van de bedrijfswaarde wordt de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen voor belasting berekend met behulp van een disconteringsvoet voor belasting die een afspiegeling is van zowel de actuele markttaxaties van de tijdswaarde van geld als van de specifieke risico's met betrekking tot het actief. Voor de toetsing op bijzondere waardeverminderingen worden activa samengevoegd in de te onderscheiden groep activa die uit voortgaand gebruik kasstromen genereert die in grote lijnen onafhankelijk zijn van andere activa en groepen (de ‘kasstroomgenererende eenheid’). De in een bedrijfscombinatie verworven goodwill wordt voor de toetsing op bijzondere waardeverminderingen toegerekend aan kasstroomgenererende eenheden die naar verwachting zullen profiteren van de synergievoordelen van de combinatie.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt opgenomen indien de boekwaarde van een actief of de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort, hoger is dan de geschatte realiseerbare waarde. Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen. Bijzondere waardeverminderingsverliezen opgenomen met betrekking tot kasstroomgenererende eenheden worden eerst in mindering gebracht op de boekwaarde van eventueel aan de eenheden toegerekende goodwill, en vervolgens naar rato in mindering gebracht op de boekwaarde van de overige activa van de eenheid (of groep van eenheden).

Met betrekking tot goodwill worden geen bijzondere waardeverminderingsverliezen teruggenomen. Voor andere activa worden in voorgaande perioden opgenomen bijzondere waardeverminderingsverliezen bij elke verslagdatum beoordeeld op indicaties dat het verlies afgenomen is of niet langer bestaat. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen als de schattingen zijn veranderd aan de hand waarvan de realiseerbare waarde was bepaald. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt uitsluitend teruggenomen voor zover de boekwaarde van het actief niet hoger is dan de boekwaarde, na aftrek van afschrijvingen of amortisatie, die zou zijn bepaald als geen bijzonder waardeverminderingsverlies was opgenomen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina